содржина

1. Предговор

2. Услуги за гаранција

2.1. Предмет и обем на гаранцијата

2.2. Услуги за гаранција

2.2.1 Враќање услуги

2.2.1.1 Период на враќање

2.2.1.2 Водич за враќање

2.2.2 Услуги за замена

2.2.2.1 Период на замена

2.2.2.2 Водич за замена

2.2.3 Услуги за одржување

2.2.3.1 Период на бесплатно одржување

2.2.3.2 Водич за одржување

2.2.3.3 Посветеност на квалитетот на одржување

2.2.4 Опсегот на гаранција

2.2.4.1 Негарантен опсег на слушалките (без додатоци).

2.2.4.2 Услови за неважечка гаранција

3. Други изјави за содржината

4. Закони и регулативи во врска со заштитата на правата и интересите на потрошувачите1. Предговор

Искрено се надеваме дека ќе бидете задоволни со новиот производ. Врз основа на законите и регулативите поврзани со заштитата на правата на потрошувачите и интересите во Северна Македониja и политиките на Honor Device Co., Ltd. формулира политика за гаранција на производот на HONOR, според која можете да ги вратите, замените или поправите производите. Ние сме подготвени да ги обезбедиме поврзаните услуги.

2. Услуги за гаранција

2.1. Предмет на гаранција

2.1.1 Мобилни телефони

2.1.2 Таблети

2.2. Услуги за гаранција

2.2.1 Враќање услуги

2.2.1.1 Период на враќање

(1) Во рамките на 15 дена од датумот на купување, ако на сопственикот на производот се појави грешка во работењето, што не е предизвикана од човечка штета, можете да изберете да го вратите производот истовремено, врз основа на цената на фактурата.

(2)Доколку го купите производот во Интернет продавницата, можете да изберете да го вратите производот во рок од 15 дена од денот на приемот на производот. Нема потреба да се објаснат причините. Како и да е, треба да ја подмирите пратката направена поради враќање на производот.

2.2.1.2 Водич за враќање

(1) Ако го купивте производот во продавница за мало, ве молиме одете во продавницата за да аплицирате за враќање.

(2) Ако го купивте производот преку Интернет продавницата, поднесете барање за враќање во согласност со упатството на веб-страницата.

(3) Ве молиме, направете резервна копија и избришете ги личните податоци пред да го вратите уредот.

(4) Се препорачува да ја проверите следната листа пред да аплицирате за враќање:

Тип на услуга Уредот и сите додатоци се вратени Кутијата за пакување е комплетна. Фактурата/Фискалната е во ред. Подарок (доколку е вклучен)
Вратено

2.2.2 Услуги за замена

2.2.2.1 Период на замена

Врз рамките на 15 дена од датумот на купување, ако на сопственикот на производот се појави грешка во работењето што не е предизвикана од човечка штета, можете да изберете да ја вратите стоката истовремено врз основа на цената на фактурата.

2.2.2.2 Водич за замена

(1) Ако го купивте производот во продавница за мало, ве молиме одете во продавницата за да аплицирате за замена.

(2) Ако го купивте производот преку Интернет-продавницата, поднесете барање за замена според упатството на веб-страницата.

(3) Ве молиме, направете резервна копија и избришете ги личните податоци пред да го вратите уредот.

(4) Се препорачува да ја проверите следната листа пред да аплицирате за замена:

Тип на услуга Уредот и сите додатоци се вратени Фактурата/Фискалната е во ред. Кутијата за пакување е комплетна.
Заменето

2.2.3 Услуги за одржување

2.2.3.1 Период на бесплатно одржување

(1) Бесплатна услуга за одржување на телефони

a) Во рамките на 2 години од датумот на купување, ако на домаќинот на производот се појави грешка во работењето што не е предизвикана од човечка штета, може да уживате во бесплатните услуги за одржување.

б) Датумот на започнување на гаранцијата на производот подлежи на денот кога ќе се издаде потврда за набавка или Доказ за набавка (во натамошниот текст: ПОП).

в) Фактура, копија од фактура, гарантна картичка за производи може да се користи како ПОП. Доколку не сте во можност да ја доставите потврдата (ПОП), датумот на започнување со гаранцијата ќе биде 90 дена по датумот на производство (означен со серискиот број на уредот).

2.2.3.2 Водич за одржување

(1) Може да изберете и поправка по пошта, однапред потврдете дали услужниот центар обезбедува услуга за поправка на пошта.

(2) Ве молиме, копирајте ги вашите лични податоци пред одржување.

(3) Препорачливо е да носите POP кога го испраќате уредот за одржување.

2.2.4 Услови за неважечка гаранција

2.2.4.1 Негарантен опсег на слушалките (без додатоци).

(1) Оштетување предизвикано од транспорт или оптоварување и истовар при враќање или замена или поправка.

(2) Било каква модификација, расклопување или поправка без овластување на HONOR.

(3) Штета на производот предизвикана од случајно или човечко однесување, како што се течности оштетување, паѓање, влез несоодветен напон, прекумерно истиснување, деформација на главната плоча, итн. И други феномени се вклучени, на пример, оштетен е адаптерот за напојување, испукан, скршен или деформиран, а кабелот за напојување е оштетен, скршен или голи.

(4) Производот е расипан или оштетен затоа што не е инсталиран, користен, одржуван или чуван во согласност со упатствата.

(5) Моделот на производот или бројот на гарантната гаранција не е во согласност со физичкиот производ или е изменет сертификатот за гаранцијата.

(6) Името на производот, бар-кодот и ознаката за гаранција се отстранети или оштетени и не можат да се идентификуваат.

(7) Нема валидни ваучери за одржување и валидни фактури (со исклучок на оние што можат да докажат дека производите се во гарантен рок).

(8) Гарантниот рок истекол.

(9) Грешки или штета предизвикана од фактори на Виша сила како што се пожар, земјотрес и поплава.

3. Други изјави за содржината

3.1. Претходните клаузули се применуваат само на терминалните производи на HONOR кои се продаваат во Северна Македониja.

3.2. Специфичните модели можат да бидат загарантирани во Северна Македониja, што се однесува на огласите објавени на официјалната веб-страница.

3.3. HONOR не е одговорен за сите други заложби што не се загарантирани од HONOR направени од продавачот на клиентот.

4. Закони и регулативи кои се однесуваат на заштита на правата и интересите на потрошувачите во Северна Македониja

4.1. Следниве се закони и регулативи поврзани со заштитата на правата и интересите на потрошувачите во Северна Македониja и нејзината поврзаност поврзана со производите и услугите на „HONOR“ споменати погоре.

4.1.1 Закон за заштита на потрошувачите во Република Северна Македонија Link:

https://economy.gov.mk/Upload/Documents/zakon 20za 20potro[uvaci 20 20pdf.pdf