Vyberte štát alebo región: Zostať na stránke Vybrať inú stránku

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

PODMIENKY POUŽÍVANIA PLATFORMY HONOR

Posledná aktualizácia: 6. júna 2021

1 Podmienky

Tieto Podmienky používania (ďalej nazývané „Podmienky webovej lokality“) sa vzťahujú na vás osobne a na vaše používanie platformy Honor na webovej lokalite www.honor.com/sk/ (ďalej len „Platforma“ alebo „táto Platforma“). Je to virtuálna platforma, ktorú vytvorila, poskytuje a spravuje spoločnosť Honor Technologies (CZ) Co., Ltd (ďalej len „my“, „nás“, „náš“ alebo „Honor“).

Používaním Platformy vyjadríte súhlas s týmito Podmienkami webovej lokality. Platformu a funkcie, ktoré sú vám v rámci nej poskytované, môžete používať iba v prípade, že ste predtým akceptovali Podmienky webovej lokality. AK S KTOROUKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, PLATFORMU NEPOUŽÍVAJTE.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Podmienok webovej lokality. Je vaša zodpovednosť pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmenám týchto Podmienok webovej lokality. Vaše pokračovanie v používaní Platformy po uverejnení zmien bude znamenať, že dané zmeny akceptujete a súhlasíte s nimi. Pokiaľ by ste nesúhlasili s ktorýmikoľvek zmenami Podmienok webovej lokality, Platformu musíte ihneď prestať používať.

Súhlasíte s tým, že môžeme podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup k Platforme a/alebo zablokovať váš budúci prístup k Platforme, ak by sme zistili, že ste porušili Podmienky webovej lokality alebo iné zmluvy či pokyny, ktoré môžu byť spojené s vaším používaním Platformy.

2 Iné podmienky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať

Na poskytovanie nášho tovaru alebo služieb, a to vrátane podujatí, propagácií a podobných funkcií, a na konkrétne časti alebo funkcie Platformy sa môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky, ktoré sa týmto všetky stávajú súčasťou týchto Podmienok webovej lokality. Zaväzujete sa, že takéto iné zmluvné podmienky budete dodržiavať. V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami webovej lokality a inými podmienkami, ktoré sú uverejnené pre ktorékoľvek konkrétne časti Platformy alebo pre ktorékoľvek služby ponúkané na Platforme či prostredníctvom nej, alebo sa na ne vzťahujú, na vaše používanie takých častí Platformy alebo služieb sa budú vzťahovať uvedené iné podmienky.

3 Účty a registrácia

Na používanie určitých funkcií a služieb Platformy sa môže vyžadovať, aby ste sa najprv zaregistrovali, čo zahŕňa aj nastavenie identifikátorov vašich účtov u tretích strán, ak ich ešte nemáte. Budete preto musieť súhlasiť s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov spojenými s takými účtami u tretích strán.

Ak si ako súčasť našich bezpečnostných procesov zvolíte alebo vám budú poskytnuté identifikačný kód používateľa, heslo či iné informácie, takéto informácie musíte uchovávať ako tajné a dôverné. Nesmiete ich sprístupniť žiadnej tretej strane. V prípade, že by ste podľa nášho opodstatneného názoru nedodržali ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok webovej lokality, máme právo kedykoľvek deaktivovať váš identifikačný kód používateľa a heslo, či už ste si ich zvolili, alebo sme vám ich pridelili. Ak viete o tom, resp. máte podozrenie, že váš identifikačný kód používateľa alebo heslo pozná niekto iný než vy, musíte nám to bezodkladne oznámiť na e-mailovej adrese sk.support@hihonor.com alebo na telefónnom čísle 0800184662 v pondelok až piatok: 9:00 – 12:00, okrem štátnych sviatkov.

4 Služby platformy Honor

Ak ste boli prijatí za člena alebo máte v úmysle pristupovať k Platforme iba ako návštevník, spoločnosť Honor sa zaväzuje poskytnúť vám príslušné funkcie.

Neplnoletí do 18 rokov veku môžu na Platforme nakupovať iba s usmernením od zákonného zástupcu a pod jeho dohľadom. V opačnom prípade spoločnosť Honor nezodpovedá za žiadne z toho vzniknuté riziká ani záväzky, a to v rozsahu, v akom to povoľujú príslušné zákonné ustanovenia.

5 Duševné vlastníctvo

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie vo vzťahu k všetkým právam duševného vlastníctva na tejto Platforme a k všetkým materiálom na nej publikovaných, ktoré okrem iného zahŕňajú texty, obrázky, hudbu, videá, animácie, ochranné známky, vzory, grafy, vizuálne rozhrania a kód, ktoré sú chránené rozličnými zákonmi a dohodami o ochrane duševného vlastníctva vo svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Žiadny obsah na našej Platforme nemôžete použiť na komerčné účely bez toho, aby ste na to predtým získali licenciu od nás alebo od našich poskytovateľov licencie.

Papierové ani digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré ste si akýmkoľvek spôsobom vytlačili alebo stiahli, nesmiete upraviť vrátane toho, že zo žiadnych kópií nesmiete odstrániť žiadne upozornenie na vlastnícke práva, a žiadne ilustrácie, fotografie, videosekvencie, audiosekvencie ani grafiku nesmiete použiť oddelene od príslušného sprievodného textu.

Akékoľvek použitie, ktoré nie je v súlade s Podmienkami webovej lokality, je zakázané. Ak nedodržíte ktorúkoľvek z Podmienok webovej lokality, vaše povolenie na používanie našej Platformy sa automaticky ukončí a v takom prípade musíte okamžite zlikvidovať všetky stiahnuté alebo vytlačené materiály z našej Platformy.

6 Licencia pre spoločnosť Honor

Hoci vaše autorské práva chránené príslušnými právnymi predpismi zostávajú nedotknuté, spoločnosti Honor týmto udeľujete nevýhradné, celosvetové a trvalé právo na váš obsah akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nevyhnutný alebo užitočný na bezplatné poskytovanie služieb na Platforme alebo akýchkoľvek iných publikácií spoločnosti Honor, ktoré okrem iného zahŕňajú iné webové lokality, reklamné materiály, videá, obrázky atď.

7 Vaše povinnosti

Na základe dohody o Podmienkach používania webu Hihonor.cz, a na základe podmienok lokálneho i globálneho práva, beriete na vedomie, že tieto podliehajú právnej kontrole. Nesmiete zneužiť žiadne zariadenia na hackovanie, priame odkazy, extrahovanie stránok, roboty, spidery či iné automatické zariadenia, programy, algoritmy, metodológie ani akékoľvek podobné alebo ekvivalentné manuálne procesy na prístup, získanie, kopírovanie či monitorovanie akejkoľvek časti Platformy alebo jej obsahu, ani nesmiete žiadnym spôsobom reprodukovať alebo obchádzať navigačnú štruktúru či prezentáciu Platformy alebo jej obsahu, aby ste získali alebo sa pokúsili získať akékoľvek materiály, dokumenty alebo informácie akýmikoľvek spôsobmi, ktoré nie sú na daný účel dostupné prostredníctvom Platformy. Spoločnosť Honor si vyhradzuje právo zakázať akékoľvek také aktivity. Nesmiete urobiť nič, čo by neprimerane alebo neúmerne zaťažilo infraštruktúru Platformy alebo naše systémy či siete, alebo akékoľvek systémy či siete spojené s Platformou alebo spoločnosťou Honor.

Zaväzujete sa, že neuverejníte materiály ani príspevky, ktoré sú považované za nevhodné. Žiadne z vašich príspevkov nesmú obsahovať konkrétne toto:

1) neslušné výrazy,

2) pornografiu,

3) násilné vyjadrovanie,

4) obťažujúce, zastrašujúce ani šikanujúce konanie voči jednotlivcovi ani skupine jednotlivcov,

5) obsah slúžiaci na vykorisťovanie iných,

6) reprodukovanie ani schvaľovanie násilia, rasizmu a diskriminácie,

7) materiál porušujúci platné zákony a/alebo práva iných (napríklad ochranné známky, autorské práva, zákony o nekalej konkurencii atď.),

8) reklamu na iné produkty než produkty spoločnosti Honor.

Spoločnosť Honor môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zablokovať, odstrániť alebo upraviť také príspevky, ktoré porušujú vaše povinnosti uvedené vyššie, zablokovať alebo odstrániť vaše členstvo a/alebo úplne zrušiť či zablokovať váš prístup.

Zodpovedáte za to, že si na vlastné náklady zabezpečíte adekvátne internetové pripojenie, ktoré sa vyžaduje na používanie Platformy.

8 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše osobné informácie budeme spracúvať iba tak, ako sa uvádza v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

9 Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ HONOR NEDÁVA PRÍSĽUB, ŽE PLATFORMA ALEBO AKÝKOĽVEK OBSAH, SLUŽBA ČI FUNKCIA PLATFORMY BUDE BEZCHYBNÁ ALEBO NEPRERUŠENÁ, ANI ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ, ANI ŽE VAŠE POUŽÍVANIE PLATFORMY BUDE POSKYTOVAŤ KONKRÉTNE VÝSLEDKY. PLATFORMA A JEJ OBSAH SA POSKYTUJÚ „V STAVE, V AKOM SÚ“ A TAK, „AKO SÚ K DISPOZÍCII“. VŠETKY INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ NA PLATFORME SA MÔŽU BEZ UPOZORNENIA ZMENIŤ. SPOLOČNOSŤ HONOR NEMÔŽE ZARUČIŤ, ŽE AKÉKOĽVEK SÚBORY ALEBO DÁTA, KTORÉ SI STIAHNETE Z PLATFORMY, BUDÚ BEZ VÍRUSOV, KONTAMINÁCIE ALEBO ŠKODLIVÝCH FUNKCIÍ. SPOLOČNOSŤ HONOR VYLUČUJE VŠETKY ZÁRUKY, EXPLICITNÉ AJ IMPLICITNÉ, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ HONOR VYLUČUJE AKÚKOĽVEK A VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA KONANIE, OPOMENUTIA A SPRÁVANIE AKÝCHKOĽVEK TRETÍCH STRÁN V SPOJENÍ ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM PLATFORMY A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB SPOLOČNOSTI HONOR. ZA VAŠE POUŽÍVANIE PLATFORMY A AKÝCHKOĽVEK PREPOJENÝCH PLATFORIEM MÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ VY. VAŠÍM JEDINÝM NÁPRAVNÝM OPATRENÍM VOČI SPOLOČNOSTI HONOR ZA NESPOKOJNOSŤ S PLATFORMOU ALEBO AKÝMKOĽVEK OBSAHOM JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ PLATFORMU ALEBO AKÝKOĽVEK TAKÝ OBSAH. TOTO OBMEDZENIE NÁHRADY JE SÚČASŤOU ZMLUVY MEDZI RELEVANTNÝMI STRANAMI.

V rozsahu, v akom to povoľuje zákon, sa vyššie uvedené vylúčenie náhrady vzťahuje aj na akékoľvek škody, záväzky alebo úrazy spôsobené akýmkoľvek zlyhaním výkonu, chybou, opomenutím, prerušením, odstránením, kazom, prevádzkovým alebo prenosovým oneskorením, počítačovým vírusom, zlyhaním komunikačnej linky, krádežou alebo zničením, neoprávneným prístupom, pozmenením či používaním, či už v dôsledku nedodržania zmluvy, deliktu, nedbanlivosti alebo z akejkoľvek inej príčiny.

Okrem prípadu, keď to zakazuje zákon, spoločnosť Honor nebude v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne nepriame, následné či náhodné škody ani za exemplárne či sankčné náhrady škody, ktoré okrem iného zahŕňajú ušlý zisk a škody spôsobené vaším porušením povinností dôvernosti následkom nedbanlivosti, a to aj v prípade, že spoločnosť Honor bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná.

10 Odkazy na iné webové lokality

Ak naša Platforma obsahuje odkazy na iné webové lokality a zdroje poskytované tretími stranami, tieto odkazy sa vám poskytujú iba pre referenciu. Takéto odkazy nemožno interpretovať ako naše schválenie webových lokalít, na ktoré sa odkazuje, ani informácií, ktoré ste z nich mohli získať. Nad obsahom takých lokalít alebo zdrojov nemáme žiadnu kontrolu. Odporúčame vám, aby ste sa dôkladne oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami používania, ktoré publikovali príslušné subjekty.

11 Rôzne

Tieto Podmienky webovej lokality sa budú riadiť výlučne miestnymi právnymi predpismi, a to s výnimkou ustanovení o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a ustanovení kolíznych noriem. Nič v týchto Podmienkach webovej lokality vás však nemôže pozbaviť ochrany, ktorú vám poskytujú ustanovenia, ktoré nemôžu byť obmedzené zo zákona platného v mieste vášho obvyklého pobytu.