Informácie k záruke Honor Device Co., Ltd.

Pri novom tovare, ktorý bol predaný spotrebiteľovi prostredníctvom predávajúceho v rámci spotrebiteľskej zmluvy v maloobchodnej sieti predajní na území Slovenskej republiky, pri dodržaní všetkých záručných podmienok a pokiaľ bol výrobok predávajúcim predaný spotrebiteľovi v lehote do 3 mesiacov od jeho dodania spoločnosťou Honor Device Co., Ltd. (ďalej len HONOR) predávajúcemu či už priamo, alebo prostredníctvom distribútora, preberá HONOR zodpovednosť za prípadné vady výrobku, ktoré sa na výrobku vyskytnú po jeho prevzatí spotrebiteľom v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, a to pri dodržaní všetkých podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku v zmysle záručných podmienok a ustanovení Občianskeho zákonníka odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom v záručnej dobe 24 mesiacov a u vybraných výrobkov 36 mesiacov.

Nároky z vád výrobku je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia výrobku spotrebiteľom.

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo kontaktovať našu zákaznícku linku. Pri uplatnení nároku je spotrebiteľ povinný predložiť Tovar na opravu kompletný, spolu s riadne vyplneným záručným listom alebo originálom strojovo vytlačeného dokladu o kúpe s uvedením modelového označenia a dátumu predaja.

V prípade odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo na jej odstránenie bezplatne, v náležitom čase a náležitým spôsobom a výrobca je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak to vzhľadom k povahe vady nie je neprimerané, spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady žiadať o výmenu výrobku, alebo ak sa chyba týka iba súčiastky, tak výmenu súčiastky. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, spotrebiteľ môže žiadať o zľavu z nákupnej ceny výrobku alebo o výmenu výrobku alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok (vrátane všetkého príslušenstva).

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním, na zníženie kapacity akumulátorovej batérie spôsobené jej opotrebením.
Spotrebiteľ má právo požiadať predávajúceho o preskúšanie výrobku a poskytnutie informácií o používaní.

Inštalácia a sprevádzkovanie výrobku nepatria medzi povinnosti výrobcu v rámci záruky. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z nesprávneho používania, prevádzkovania či ovládania výrobku.

Nevhodný výber výrobku a skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám spotrebiteľa, nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

Reklamácia nemôže byť uznaná za oprávnenú a spotrebiteľ stratí nárok na záručnú opravu alebo odstránenie vady zdarma v nasledujúcich prípadoch:

Výrobok nebol predaný v rámci spotrebiteľskej zmluvy, výrobok bol používaný v rozpore s návodom, neboli dodržané pokyny týkajúce sa prevádzkovania a údržby uvedené v návode alebo v bezpečnostných predpisoch, výrobok bol pripojený do elektrickej siete, v ktorej napájacie napätie kolíše, bol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému či inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu či nevhodnej polarite tohto napätia, výrobok bol mechanicky poškodený vinou kupujúceho (napríklad počas prepravy, neprimeraným zaobchádzaním, pádom, vniknutím tekutiny, vniknutím predmetu, čistením a pod.), do výrobku zasahovali alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné osoby než osoby poverené výrobcom, na výrobku boli porušené ochranné prvky slúžiace na zistenie neoprávneného zásahu do výrobku (plomby a pod.), vada je spôsobená znečistením, prirodzeným opotrebením (vrátane zníženia kapacity nabíjateľnej batérie v dôsledku nadmerného počtu nabíjacích cyklov), akýmkoľvek vonkajším zásahom do výrobku vrátane živelnej udalosti, skratu na vstupoch, výstupoch alebo na kryte, pri svojvoľných zmenách na záručnom liste nepovolanou osobou, výrobok bol používaný iným spôsobom než obvyklým pre daný typ výrobku.

Za obvyklé používanie sa považuje najmä ak:

Výrobok je používaný v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike, vrátane použitých signálov, výrobok je používaný s odporúčanými čistými a neopotrebovanými magnetickými, optickými alebo inými nosičmi (pamäťovými médiami), ktoré sú v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike.

Výrobca nezodpovedá za prípadné vady výrobku, ktoré vzniknú vplyvom použitých médií, vplyvom inej štruktúry alebo množstva informácií na nich uložených, než pripúšťajú uvedené normy. Výrobok je používaný spolu s výrobcom dodaným neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne vymieňané príslušenstvo podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. batéria, slúchadlá, nabíjačka,).

Pokiaľ vznikne rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou z iného zdroja, než od výrobcu, tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku. Za rozpor s kúpnou zmluvou sa ďalej nepovažuje opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity akumulátora po dobe ich obvyklej životnosti (6 mesiacov), opotrebenie zobrazovacích častí, mechanické poškodenie príslušenstva).

Stav výrobku sa môže zmeniť, ak sa skladuje príliš dlho a/alebo v neprimeraných podmienkach. V takomto prípade je potrebné v záujme bezpečnej prevádzky pred jeho sprevádzkovaním výrobok skontrolovať servisným technikom. Takáto kontrola nespadá medzi opravy v rámci záruky a prípadné náklady na ňu znáša spotrebiteľ.

Pre viac informácií pre spotrebiteľov kliknite sem

1. Informácie pre spotrebiteľov

2.2.1 Možnosti vrátenia tovaru

2.2.1.1 Doba pre vrátenie tovaru

Pokiaľ ste zakúpili náš výrobok prostredníctvom online predaja (e-shopu), máte právo ho u predajcu vrátiť do 14 dní od dátumu, kedy ste ho prevzali. Táto možnosť môže byť využitá bez udania dôvodu.

2.2.1.2 Návod na vrátenie zboží

(1) Pokiaľ ste zakúpili náš výrobok prostredníctvom online predaja (e-shopu) postupujte podľa inštrukcií uvedených na webových stránkach e-shopu, kde ste si výrobok zakúpili.

(2) Prosím zálohujte a vymažte svoje osobné dáta pred vrátením zariadenia.

(3) Pred vrátením zariadenia skontrolujte nasledujúce položky zo zoznamu :

Vracané zariadenie a príslušenstvo sú kompletné Originálne balenie Doklad o zakúpení Prípadný darček k zakúpenému zariadeniu
Vrátenie tovaru

2.2.3 Záručná oprava

2.2.3.1 Záručná doba

(1) Záručná doba pre telefóny, tablety a nositeľnú elektroniku:

a) Počas 24 mesiacov od dátumu zakúpenia zariadenia máte v prípade poruchy/vady, ktorá nie je spôsobená iným externým vplyvom, možnosť uplatnenia bezplatnej záručnej opravy.

b) Začiatok záručnej doby začína dňom predaja, zaznamenaného na doklade o kúpe vystavenom predajcom.

c) Ako predajný doklad môžu byť použité pokladničný blok, faktúra a ich kópie alebo záručný list.

2.2.3.2 Návod na uplatnenie záručnej opravy

(1) Pred odovzdaním zariadenia na opravu si prosím zálohujte a vymažte všetky svoje osobné dáta.

(2) Prosím predložte/priložte doklad o zakúpení daného zariadenia pokiaľ odovzdávate zariadenie na opravu.

2.2.4 Mimozáručná oprava

2.2.4.1 Definícia porúch a ich príčin na ktoré sa nevzťahuje záručná oprava pre telefóny, tablety a nositeľnú elektroniku

(1) Poškodenie počas prepravy v prípade reklamácie alebo pri výmene zariadenia.

(2) Akýkoľvek neautorizovaný zásah do zariadenia bez predchádzajúcej autorizácie spol. HONOR.

(3) Poškodenie zariadenia spôsobené náhodným alebo úmyselným konaním, ako je vniknutie kvapaliny, pád zariadenia, zapojenie zariadenia na elektrický zdroj s prepätím, nadmerný tlak, deformácia zariadenia a jeho častí a pod. Ďalej u príslušenstva ako napríklad poškodený alebo popraskaný napájací adaptér a napájací kábel rozlámaný alebo s poškodenou izoláciou.

(4) Zariadenie je poškodené z dôvodu, že nebolo nainštalované a používané v súlade s inštrukciami výrobcu.

(5) Model alebo sériové číslo na záručnom liste sa nezhoduje s fyzickým číslom v zariadení.

(6) Štítok so sériovým číslom, čiarovým kódom alebo záručné plomby sú odstránené alebo poškodené tak, že nie je možná identifikácia zariadenia.

(7) Záručná doba vypršala.

(8) Poruchy spôsobené vyššou mocou ako požiar, zemetrasenie, povodeň a pod.

2.2.4.2 Definícia porúch príslušenstva a ich príčin, na ktoré sa nevzťahuje záruka

(1) Príslušenstvo ako sú ochranné fólie, ochranné kryty a puzdrá, ktoré nie sú kryté zárukou, sú špecifikované pri predaji.

(2) Poškodenie spôsobené náhodnou alebo úmyselnou chybou ako vniknutie kvapaliny, mechanické poškodenie a pod.

(3) Neoriginálne príslušenstvo HONOR

3. Ďalšie podmienky

3.1. Predchádzajúce informácie uvedené vyššie sa vzťahujú iba na produkty predávané v Slovenskej republike a z oficiálnej distribúcie Honor Device Co., Ltd.

3.2. Špecifické modely určené pre Slovenskú republiku sú uvedené na oficiálnych stránkach výrobcu HONOR.

3.3. Spoločnosť HONOR nezodpovedá za žiadne ďalšie záväzky medzi predajcom a koncovým zákazníkom, ktoré nie sú garantované spoločnosťou HONOR.