Informace k záruce HONOR Technologies (Czech) s.r.o.

Informace k záruce HONOR Technologies (Czech) s.r.o.

Pokud byly dodrženy všechny záruční podmínky a výrobek byl prodán koncovému kupujícímu (spotřebiteli) na území České republiky v době 3 měsíců od dodání výrobku prodávajícímu společností HONOR Technologies (Czech) s.r.o. (dále jen "HONOR"), přebírá společnost HONOR záruku 24 měsíců dle ustanovení Občanského zákoníku. Na vybrané výrobky společnost HONOR poskytuje záruku se záruční dobou prodlouženou na celkovou délku 36 měsíců; za vybrané výrobky se považují pouze ty výrobky, u nichž je výslovně uvedeno, že se na ně poskytuje záruka s prodlouženou záruční dobou. Společnost HONOR přebírá záruku v rozsahu, v jakém byla poskytnuta prodávajícím, avšak nikoli v rozsahu přesahujícím rozsah záruky stanovené příslušnými zákonnými ustanoveními, ledaže tak výslovně vyplývá z těchto záručních podmínek. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje výrobku. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít.

Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u autorizované servisní organizace (dále jen "autorizovaný servis"). U autorizovaného servisu se reklamace uplatňuje předložením dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje.

Prodávající či autorizovaný servis, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi potřebnými součástmi a příslušenstvím. Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou, nebo případně výměnou součásti výrobku; v takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek.

Je-li rozpor s kupní smlouvou způsoben informací, která nebyla poskytnuta společností HONOR, nepřebírá společnost HONOR záruční povinnosti vyplývající z takového rozporu s kupní smlouvou.

Kupujícímu, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu vrátit kompletní výrobek (včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí), záruční list a vhodný obal. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemůže být uplatněný reklamační nárok uznán společností HONOR, se považuje:

Používání výrobku k jinému účelu než pro který je výrobek určen (např. k podnikání) nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.

Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, nepřiměřeným zacházením, pádem, čištění nevhodnými prostředky apod.).

Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. Pokud je smazáno nebo odstraněno sériové číslo.

Za obvyklé používání se považuje zejména, pokud výrobek:

Je používán s doporučenými, čistými a neopotřebovanými magnetickými, optickými nebo jinými paměťovými médii. Neneseme odpovědnost za případné vady výrobku vzniklé vlivem použitých medií, stejně jako medií, jejichž vlastnosti neodpovídají standardům přijatým v České republice nebo obsahují jinou strukturu informací než tyto standardy připouští.

Je používán s dodaným neopotřebovaným příslušenstvím, které je pravidelně vyměňováno. Je používán v souladu se zákony, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice včetně použitých signálů.

Za rozpor s kupní smlouvou není společností HONOR považováno:

Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie nebo snížení kapacity akumulátorů po době obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení sluchátek a dalšího příslušenství po obvyklé době životnosti 3 měsíců atd.).

Pro více informací pro spotřebitele klikněte zde

1. Informace pro spotřebitele

1.1 Možnosti vrácení zboží

1.1.1 Doba pro vrácení zboží

 • Jestliže jste zakoupili náš výrobek prostřednictvím online prodeje (e-shopu), máte právo jej u prodejce vrátit do 14 dní od data, kdy jste jej obdrželi. Toto může být provedeno bez udání důvodu.

1.1.2 Návod na vrácení zboží

 • (1) Jestliže jste zakoupili náš výrobek prostřednictvím online prodeje (e-shopu) proveďte vrácení zařízení podle instrukcí uvedených na webových stránkách e-shopu, kde jste výrobek zakoupili.
 • (2) Prosím zálohujte si a poté smažte všechna svoje osobní data před vrácením zařízení
 • (3) Před vrácením zařízení překontrolujte následující položky ze seznamu:
Vlastní zařízení a příslušenství jsou kompletní Původní balení Doklad o koupi Případný dárek k zakoupenému zařízení
Vrácení zboží

2.2.3 Záruční opravy

2.2.3.1 Záruční doba

 • (1) Záruční doba pro telefony, tablet a nositelnou elektroniku:
 • a) V období 24 měsíců od data zakoupení zařízení máte v případě poruchy/nefunkčnosti, které není způsobeno jiným externím vlivem, možnost uplatnit bezplatnou záruční opravu
 • b) Začátek záruky začíná dnem prodeje, zaznamenaném na prodejním dokladu vystaveném prodejcem
 • c) Jako prodejní doklad mohou být použity účtenka, faktura, její kopie nebo záruční list.

2.2.3.2 Návod pro záruční opravy

 • (1) Na následující stránce můžete získat informaci o nejbližším HONOR autorizovaném servisním centru
  https://www.honor.com/cz/support/
 • (2) Prosím zálohujte si a poté smažte všechna svoje osobní data před předáním zařízení do opravy
 • (3) Prosím předložte prodejní doklad při předložení zařízení k opravě.

2.2.4 Nezáruční opravy

2.2.4.1 Závady, na které se nevztahuje záruka na tablety a nositelnou elektroniku:

 • (1) Poškození během přepravy v případě vracení nebo při výměně zařízení
 • (2) Jakýkoliv neautorizovaný zásah do zařízení bez HONOR autorizace
 • (3) Poškození zařízení způsobené náhodným nebo lidským jednáním, jako je vniknutí kapaliny, pádem zařízení, přepětím v síti, nadměrným tlakem, deformací základní desky, atd. Stejně jako když je napájecí adaptér poškozený, popraskaný, a napájecí kabel rozlámán nebo s poškozenou izolací
 • (4) Zařízení je poškozeno z důvodu, že nebylo nainstalováno a používáno v souladu s instrukcemi výrobce
 • (5) Model nebo sériové číslo na záručním listě není v souladu s fyzickým číslem v zařízení
 • (6) Štítek se sériovým číslem, čárovým kódem nebo záruční plomby jsou odstraněny nebo poškozeny tak, že není možná identifikace zařízení
 • (7) Záruční doba vypršela
 • (8) Závady způsobené vyšší mocí jako je požár, zemětřesení a povodeň

2.2.4.2 Závady, na které se nevztahuje záruka u příslušenství:

 • (1) Příslušenství jako jsou ochranné folie, ochranné kryty a pouzdra, které nejsou kryty zárukou, jsou specifikovány během prodeje.
 • (2) Poškození způsobené nahodilou nebo lidskou chybou jako vniknutí kapaliny
 • (3) Příslušenství nedodané originálním výrobcem

3. Ostatní ujednání

3.1. Předchozí informace uvedené výše se vztahují pouze na výrobky prodané v České republice z oficiální distribuce HONOR Technologies (Czech) s.r.o.

3.2. Specifické modely určené pro Českou republiku mohou být nalezeny na oficiálních stránkách výrobce.

3.3. Společnost HONOR není zodpovědná za žádné další závazky mezi prodejcem a koncovým zákazníkem, které nejsou garantovány firmou HONOR.