Vyberte stát nebo region: Zůstat na stránce Vybrat jinou stránku

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

PODMÍNKY POUŽITÍ PLATFORMY HONOR

Datum poslední aktualizace: 6. června 2021

1 Podmínky

Tyto podmínky použití („podmínky webových stránek“) se vztahují na vás osobně a na vaše používání platformy Honor na adrese www.honor.com/cz/ (dále jen „platforma“ nebo „tato platforma“), což je virtuální platforma, kterou vytvořila, poskytuje a provozuje společnost Honor Technologies (CZ) Co., Ltd. (dále jen „my“, „naše“, „nás“ nebo „společnost Honor“).

Používáním platformy vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami webových stránek. Tuto platformu a funkce, které jsou vám v rámci ní poskytovány, smíte používat pouze za předpokladu, že nejdříve přijmete podmínky webových stránek. POKUD S NĚKTERÝMI Z TĚCHTO PODMÍNEK NESOUHLASÍTE, PLATFORMU NEPOUŽÍVEJTE.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit části těchto webových stránek. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat, zda se tyto podmínky webových stránek nezměnily. Dalším používáním platformy i po zveřejnění změn vyjadřujete, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Pokud máte proti některým změnám podmínek webových stránek námitky, musíte přestat platformu používat.

Souhlasíte s tím, že můžeme dle našeho vlastního uvážení a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup k platformě a/nebo zablokovat váš budoucí přístup k platformě, pokud rozhodneme, že jste porušili tyto podmínky webových stránek nebo jiné smlouvy či pokyny, které se mohou vztahovat na používání platformy.

2 Další podmínky, které mohou platit

Na poskytování našeho zboží nebo našich služeb, včetně společenských akcí, propagačních akcí nebo jiných podobných záležitostí, a na konkrétní části nebo funkce platformy se mohou vztahovat další podmínky. Všechny takové podmínky jsou považovány za součást těchto podmínek webových stránek. Zavazujete se takové další podmínky dodržovat. Dojde-li k rozporu mezi těmito podmínkami webových stránek a podmínkami zveřejněnými pro jakékoli konkrétní části platformy nebo služby nabízené prostřednictvím platformy, budou mít s ohledem na vaše používání těchto částí platformy nebo služeb takové podmínky přednost před těmito podmínkami webových stránek.

3 Účty a registrace

Používání určitých funkcí a služeb platformy může vyžadovat vaši předchozí registraci, včetně nastavení ID vašich externích účtů, pokud takové ID ještě nemáte. Za tímto účelem budete muset potvrdit podmínky použití a zásady ochrany soukromí týkající se takových externích účtů.

Pokud si zvolíte nebo vám bude poskytnut uživatelský identifikační kód´, heslo či jakákoli jiná informace jako součást našich bezpečnostních postupů, je nutné tyto údaje uchovávat v tajnosti a důvěrnosti. Nesmíte je sdělit žádné třetí straně. Máme právo zrušit váš uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať už jste si je zvolili, nebo jsme vám je přidělili, a to kdykoli, pokud jste dle našeho přiměřeného uvážení nedodrželi některé ustanovení těchto podmínek webových stránek. Pokud víte nebo máte podezření, že váš uživatelský identifikační kód nebo heslo zná někdo jiný než vy, musíte nás neprodleně informovat prostřednictvím e-mailové adresy cz.support@hihonor.com nebo telefonního čísla 800050798. K dispozici jsme vám od pondělí do pátku: 09:00–12:00. S výjimkou státních svátků.

4 Služby platformy Honor

Pokud jste byli přijati za člena nebo pokud máte pouze zájem o přístup k platformě jako návštěvník, společnost Honor se zavazuje vám poskytnout odpovídající funkce.

Nezletilí ve věku do 18 let mohou provádět nákupy na platformě pouze s pomocí a dohledem zákonného zástupce. V opačném případě společnost Honor nepřebírá žádnou odpovědnost za z toho vyplývající rizika a závazky, a to v maximálním rozsahu povoleném podle platných zákonných ustanovení.

5 Duševní vlastnictví

Jste vlastníkem nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví na této platformě a všech materiálů, které jsou na ní publikovány, zejména textů, obrázků, hudby, videí, animací, ochranných známek, vzorů, grafů, vizuálních rozhraní a kódu, které jsou chráněny různými zákony a dohodami týkajícími se duševního vlastnictví po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Žádnou část obsahu na naší platformě nesmíte použít pro komerční účely, aniž byste si k tomu předem obstarali licenci od nás nebo našich poskytovatelů licencí.

Nesmíte změnit papírové ani digitální kopie žádných materiálů, které jste vytiskli nebo jakýmkoli způsobem stáhli, včetně odstranění jakéhokoli znění upozornění na vlastnická práva z kopií, a žádné ilustrace, fotografie, video- ani audiosekvence ani žádné grafické materiály nesmíte používat odděleně od doprovodného textu.

Používání v rozporu s podmínkami webových stránek je zakázáno. Pokud porušíte některou z podmínek webových stránek, bude automaticky zrušeno vaše oprávnění používat naši platformu a budete povinni veškeré stažené či tištěné materiály získané z naší platformy neprodleně odstranit.

6 Licence poskytnutá společnosti Honor

Zatímco vaše autorské právo chráněné platnými právními předpisy zůstane nedotčeno, udělujete tímto společnosti Honor nevýhradní, celosvětové a trvale platné právo týkající se vašeho obsahu jakýmkoli způsobem, který je nezbytný nebo užitečný k poskytování služeb na platformě nebo v jakýchkoli jiných publikacích společnosti Honor, a to bezplatně, zejména na jiných webových stránkách, reklamních materiálech, videích, obrázcích atd.

7 Vaše povinnosti

Na základě ujednání o Podmínkách používání webu Hihonor.cz, a na základě podmínek lokálního i globálního práva, berete na vědomí, že tato podléhají právní kontrole. Nesmíte zneužít žádná zařízení pro hacking, směrování na podstránky (deep-link), vytěžování ze stránek, robota, pavouka ani jiná automatická zařízení, programy, algoritmy, metodologie ani žádné podobné nebo obdobné ruční procesy k používání, získávání, kopírování ani monitorování jakékoli části platformy nebo jejího obsahu, ani žádným způsobem reprodukovat ani obcházet navigační strukturu nebo prezentaci platformy nebo jejího obsahu, ani získat či se pokusit získat jakékoli materiály, dokumenty či informace s využitím prostředků, které nejsou úmyslně zpřístupněny přes platformu. Společnost Honor si vyhrazuje právo takovou činnost zakázat. Nesmíte učinit žádné kroky, které zbytečně nebo nepřiměřeně zatěžují infrastrukturu platformy nebo naše systémy či sítě nebo jakékoli systémy či sítě spojené s platformou nebo společností Honor.

Zavazujete se, že nebude zveřejňovat materiály ani příspěvky, které jsou považovány za nevhodné. Zejména platí, že žádný z vašich příspěvků nesmí zahrnovat:

1) vulgarity,

2) pornografii,

3) násilný jazyk,

4) prvky obtěžování, zastrašování nebo šikany jakékoli osoby či skupiny osob,

5) obsah, jehož účelem je zneužít další osoby,

6) reprodukci nebo prosazování násilí, rasismu a diskriminace,

7) materiály porušující platné právní předpisy a/nebo práva druhých (např. ochranné známky, autorské právo, nekalé soutěžní právní předpisy atd.),

8) reklamu na jiné produkty než produkty společnosti Honor.

Společnost Honor může za každých okolností a dle vlastního uvážení zablokovat, smazat nebo změnit příspěvky, které jsou v rozporu s vašimi výše uvedenými povinnostmi, zablokovat nebo zrušit vaše členství nebo zcela zrušit/zablokovat váš přístup.

Jste povinni zajistit na své vlastní náklady dostatečné připojení k internetu, což je předpoklad používání platformy.

8 Oznámení o ochraně soukromí

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tak, jak je uvedeno v našem prohlášení o ochraně soukromí.

9 Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST HONOR NESLIBUJE, ŽE BUDOU PLATFORMA NEBO JAKÝKOLI OBSAH, SLUŽBA NEBO FUNKCE PLATFORMY FUNGOVAT BEZ CHYBY A NEPŘERUŠOVANĚ, ANI ŽE PŘÍPADNÉ VADY BUDOU NAPRAVENY, ANI ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY PŘINESE KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY. PLATFORMA A JEJÍ OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A NA BÁZI „DOSTUPNOSTI“. VEŠKERÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ NA PLATFORMĚ PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST HONOR NEMŮŽE ZAJISTIT, ŽE SOUBORY ČI DATA, KTERÁ Z PLATFORMY STÁHNETE, BUDOU BEZ VIRŮ ČI KONTAMINACE NEBO ŠKODLIVÝCH PRVKŮ. SPOLEČNOST HONOR SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH ZÁRUK PŘESNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST HONOR SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA JEDNÁNÍ, OPOMENUTÍ A CHOVÁNÍ TŘETÍCH STRAN V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY A/NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB SPOLEČNOSTI HONOR. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY A JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH PLATFOREM. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PROTI SPOLEČNOSTI HONOR V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S PLATFORMOU NEBO JAKÝMKOLI OBSAHEM JE UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY NEBO JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OBSAHU. TOTO OMEZENÍ MOŽNOSTI NÁPRAVY JE SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI.

V rozsahu dovoleném zákonem se výše uvedené zřeknutí se odpovědnosti vztahuje na veškeré škody, odpovědnost či újmu způsobenou jakýmkoli neplněním, chybou, opomenutím, přerušením, smazáním, vadou, prodlením s provozem nebo přenosem, počítačovým virem, chybou přenosových linek, krádeží nebo zničením nebo neoprávněným přístupem, pozměněním nebo používáním, ať už v rámci porušení smlouvy, deliktu, nedbalosti, nebo z jiného důvodu.

S výjimkou případů, kdy to zakazují platné právní předpisy, vůči vám společnost Honor neponese odpovědnost za žádné nepřímé, následní, exemplární, náhodné ani sankční škody, zejména za ušlý zisk a škody způsobené vaším nedbalým porušením povinnosti zachovat důvěrnost, ani pokud byla společnost Honor na možnost vzniku těchto škod upozorněna.

10 Odkazy na jiné webové stránky

Obsahuje-li naše platforma odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje poskytované třetími stranami, jsou poskytovány pouze pro informaci. Tyto odkazy si nelze vykládat jako náš souhlas s propojenými webovými stránkami nebo informacemi, které z nich získáte. Nad obsahem těchto stránek či zdrojů nemáme žádnou kontrolu. Doporučujeme vám, abyste si pozorně pročetli zásady ochrany soukromí a podmínky použití vydané příslušnými subjekty.

11 Ostatní ustanovení

Tyto podmínky webových stránek se budou řídit výhradně místními právními předpisy s výjimkou pravidel o mezinárodní koupi zboží (CISG) a kolizních norem. Žádné ustanovení těchto podmínek webových stránek vás však nezbavuje ochrany, jež vám poskytují ustanovení, od kterých se nelze podle práva v místě, kde máte obvyklé bydliště, odchýlit na základě dohody.