TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

HONOR-PLATFORM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utoljára frissítve: 2021. június 6.

1. A feltételek

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Webhelyre vonatkozó feltételek”) vonatkoznak Önre és a www.honor.com/hu/ webhelyen elérhető Honor-platform Ön általi használatára, mely egy, a Honor Technologies (CZ) Co., Ltd (a továbbiakban: „mi”, „Honor” vagy ezek ragozott alakjai) által létrehozott, biztosított és fenntartott virtuális platform.

A Platform használatával Ön elfogadja a jelen Webhelyre vonatkozó feltételeket. A Platformot és a Platformon belül Önnek biztosított funkciókat csak abban esetben használhatja, ha előzetesen elfogadja a Webhelyre vonatkozó feltételeket. HA BÁRMELY FELTÉTELLEL NEM ÉRT EGYET, AKKOR KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A PLATFORMOT.

Fenntartjuk a Webhelyre vonatkozó feltételek bármely részének bármikori megváltoztatásának, módosításának, kiegészítésének vagy eltávolításának jogát. Az Ön felelőssége, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a Webhelyre vonatkozó feltételeket az esetleges változásokról való tájékozódás érdekében. A változások közzétételét követően a Platform folytatólagos használatával Ön elfogadja ezeket a változtatásokat. Ha bármelyik Webhelyre vonatkozó feltétellel nem ért egyet, akkor haladéktalanul függessze fel a Platform használatát.

Ön elfogadja, hogy mi a saját belátásunk szerint, illetve az Ön előzetes értesítése nélkül megszüntethetjük az Ön jogosultságát a Platform elérésére és/vagy megtilthatjuk a Platform Ön általi jövőbeli elérését, ha azt állapítjuk meg, hogy Ön megsértette a jelen Webhelyre vonatkozó feltételeket vagy más, a Platform használatával kapcsolatos megállapodást vagy irányelvet.

2. Egyéb esetlegesen vonatkozó feltételek

A termékeink vagy szolgáltatásaink – beleértve az eseményeket, a promóciókat vagy egyéb hasonló funkciókat – nyújtására, illetve a Platform speciális részeire vagy funkcióira további feltételek vonatkozhatnak, amelyek mindegyike a jelen Webhelyre vonatkozó feltételek részét képezi. Ön elfogadja, hogy betartja ezeket az egyéb feltételeket. Ha ellentmondás áll fenn a jelen Webhelyre vonatkozó feltételek és a Platformra vagy annak egyes részeire, illetve a Platformon vagy azon keresztül kínált szolgáltatásokra vonatkozó közzétett feltételek között, akkor az utóbbi az irányadó a Platform megfelelő részeinek vagy a szolgáltatások használatára vonatkozóan.

3. Fiókok és regisztráció

A Platform bizonyos funkcióinak és szolgáltatásainak használata előzetes regisztrációt igényelhet, ideértve harmadik féltől származó Fiókazonosítók létrehozását, amennyiben még nem rendelkezik ilyennel. Ezért Önnek tudomásul kell vennie az ilyen harmadik féltől származó fiókokra vonatkozó felhasználási feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Amennyiben Ön választ vagy Önnek biztosítanak egy felhasználói azonosítókódot, jelszót vagy egyéb biztonsági eljárást részét képező információt, akkor ezeket az információkat bizalmasan kell kezelnie és titokban kell tartania. Ezeket nem fedheti fel semmilyen harmadik fél előtt. Bármikor letilthatjuk az Ön által választott vagy általunk biztosított felhasználói azonosítókódot vagy jelszót, ha okkal feltételezzük, hogy Ön nem tartotta be a jelen Webhelyre vonatkozó feltételek bármely rendelkezését. Ha tudja vagy gyanítja, hogy valaki más tudomására jutott az Ön felhasználói azonosítókódja vagy jelszava, akkor haladéktalanul értesítsen minket az hu.support@hihonor.com e-mail-címen vagy a 0680982566 telefonszámon hétfőtől péntekig: 09:00 – 18:00 között. Kivéve a nemzeti ünnepnapokon.

4. A Honor-platform szolgáltatásai

Ha Ön taggá vált vagy csak látogatóként szeretné használni a Platformot, akkor a Honor vállalja a kapcsolódó funkciók biztosítását.

A 18. életévüket be nem töltött kiskorúak csak a gondviselőjük felügyelete és iránymutatása mellett vásárolhatnak a Platformon, ellenkező esetben a Honor nem vállal felelősséget az ebből adódó bárminemű kockázatokért vagy tartozásokért, a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

5. Szellemi tulajdon

Mi vagyunk a Platformhoz, illetve az azon közzétett valamennyi anyaghoz (ideértve többek között a szövegeket, képeket, zenét, videókat, animációkat, védjegyeket, mintákat, grafikonokat, vizuális felületeket és kódot) fűződő szellemi tulajdonjogok tulajdonosai vagy engedélybirtokosai, melyek világszerte a különféle szellemi tulajdonjogról szóló törvények és egyezmények védelme alatt állnak. Minden ilyen jogot fenntartunk magunknak.

A mi vagy a licencadóink előzetes engedélye nélkül nem használhatja a Platformunkat kereskedelmi célokra.

Ön semmilyen módon sem módosíthatja a kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális példányait, ideértve a példányokon elhelyezett tulajdonjogi nyilatkozat eltávolítását is, továbbá nem használhatja az illusztrációkat, fényképeket, video- vagy hanganyagokat, illetve grafikákat a hozzájuk tartozó szövegtől elkülönítve.

Tilos bármilyen, a Webhelyre vonatkozó feltételekben meghatározottaktól eltérő használat. Ha megsérti bármelyik Webhelyre vonatkozó feltételt, akkor a Platformunk használatára vonatkozó jogosultsága automatikusan megszűnik, és haladéktalanul meg kell semmisítenie minden, a Platformunkról letöltött vagy kinyomtatott anyagot.

6. Licencelés a Honornak

A hatályos jogszabály által védett szerzői joga érintetlen marad, ugyanakkor Ön nem kizárólagos, egész világra szóló, örökös jogot biztosít térítésmentesen a Honornak az Ön tartalmai vonatkozásában minden olyan módon, amely a Platformon a szolgáltatások nyújtásához vagy a Honor bármilyen egyéb publikációjához szükséges – ideértve többek között az egyéb webhelyeket, hirdetési anyagokat, videókat, képeket stb.

7. Az Ön kötelezettségei

Vállalod, hogy mindenkor betartod a Weboldal Feltételeit és az összes hatályos nemzeti és nemzetközi törvényt és rendeletet, beleértve, de nem kizárólagosan az exportellenőrzési törvényeket és rendeleteket. Ön nem alkalmazhat semmilyen „hackelési eljárást”, „mélyhivatkozást”, „oldalmásolást”, „robotot”, „pókot” vagy egyéb automatikus készüléket, programot, algoritmust, módszert vagy hasonló, illetve egyenértékű manuális folyamatot a Platform bármely részének vagy tartalmának elérésére, megszerzésére, másolására vagy felügyeletére, a Platform navigációs felépítésének vagy megjelenésének reprodukálására vagy megkerülésére, illetve a Platformon nem szándékosan elérhetővé tett bármilyen anyag, dokumentum vagy információ kinyerésének megkísérlésére. A Honor fenntartja a jogot bármilyen ilyen tevékenység megtiltására. Ön nem cselekedhet oly módon, hogy azzal észszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhelést fejtsen ki a Platform infrastruktúrájára, illetve rendszereinkre vagy hálózatainkra, továbbá bármely olyan rendszerre vagy hálózatra, amely a Platformhoz vagy a Honorhoz kapcsolódik.

Ön vállalja, hogy nem tesz közzé olyan anyagokat vagy nem járul hozzá olyan anyagokhoz, amelyek nem helyénvalók. Egyetlen hozzájárulása sem tartalmazhat:

1) profanitást

2) pornográfiát

3) erőszakos nyelvezetet

4) bármilyen személyt vagy csoportot célzó zaklatást, megfélemlítést vagy erőszakos megnyilvánulást

5) mások kihasználását célzó tartalmat

6) az erőszak, rasszizmus és hátrányos megkülönböztetés terjesztését vagy kinyilvánítását

7) a hatályos jogszabályokat és/vagy mások jogait (pl. védjegyeket, szerzői jogot, versenytilalmi törvényeket stb.) sértő anyagot

8) a Honoron kívül más termékek népszerűsítését

A Honor a saját belátása szerint bármikor letilthatja, törölheti vagy módosíthat minden olyan hozzájárulásokat, amelyek a fenti kötelezettségeket sértik, illetve letilthatja vagy törölheti az Ön tagságát, és/vagy teljes mértékben visszavonhatja/letilthatja a hozzáférését.

Ön a felelős azért, hogy a saját költségén olyan internetkapcsolatot biztosítson, mely megfelel a Platform használatával kapcsolatos követelményeknek.

8. Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes információit kizárólag az Adatvédelmi nyilatkozatunkban foglaltak szerint dolgozzuk fel.

9. A jogi felelősség korlátozása

A HONOR NEM ÍGÉRI, HOGY A PLATFORM VAGY A PLATFORM BÁRMELY TARTALMA, SZOLGÁLTATÁSA VAGY FUNKCIÓJA HIBAMENTES VAGY FENNAKADÁSOKTÓL MENTES LESZ, ILLETVE HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSA MEGTÖRTÉNIK, VAGY HOGY A PLATFORM HASZNÁLATA VALAMILYEN KONKRÉT EREDMÉNNYEL FOG JÁRNI. A PLATFORM ÉS A TARTALMA „ADOTT FORMÁBAN” ÉS „ELÉRHETŐ FORMÁBAN” BIZTOSÍTOTT. A PLATFORMON BIZTOSÍTOTT MINDEN INFORMÁCIÓ ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT. A HONOR NEM TUDJA BIZTOSÍTANI, HOGY A PLATFORMRÓL LETÖLTÖTT FÁJLOK VAGY ADATOK VÍRUSMENTESEK VAGY MÁS KÁRTÉKONY ELEMEKTŐL MENTESEK LESZNEK. A HONOR KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT – IDEÉRTVE A PONTOSSÁGRA, A JOGSÉRTÉS HIÁNYÁRA, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A HONOR KIZÁR BÁRMINEMŰ ÉS MINDENNEMŰ GARANCIÁT A PLATFORM ÉS/VAGY A HONOR-SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS VAGY ABBÓL EREDŐ, HARMADIK FELEK ÁLTALI CSELEKEDETEKÉRT, MULASZTÁSOKÉRT VAGY ELJÁRÁSOKÉRT. ÖN TELJES KÖRŰ FELELŐSSÉGET VÁLLAL A PLATFORM ÉS BÁRMELY HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ PLATFORM HASZNÁLATÁÉRT. AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A HONORRAL SZEMBEN A PLATFORMMAL VAGY BÁRMILYEN TARTALOMMAL VALÓ ELÉGEDETLENSÉGE ESETÉN, HOGY NEM HASZNÁLJA TOVÁBB A PLATFORMOT VAGY AZ ADOTT TARTALMAT. EZ A JÓVÁTÉTELI KORLÁTOZÁS AZ ÉRINTETT FELEK KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS RÉSZÉT KÉPEZI.

A jogszabályok által megengedett mértékig a fenti jogi nyilatkozat vonatkozik minden olyan károkozásra, felelősségre vagy elszenvedett kárra, amelyet a teljesítés elmaradása, hiba, kimaradás, fennakadás, törlés, probléma, a működésben vagy átvitelben tapasztalható késedelem, számítógépes vírus, kommunikációs hiba, lopás vagy megsemmisítés, illetve illetéktelen hozzáférés, módosítás vagy felhasználás okoz – szerződésszegés, kártérítés, gondatlanság vagy bármely más jogalap szerint.

Hacsak a törvény nem tiltja, a Honor semmilyen esetben sem tehető felelőssé semmilyen közvetett, következményes, példaértékű, véletlenszerű vagy büntető jellegű kárért – ideértve többek között az elmaradt nyereséget és a titoktartási kötelezettségek gondatlan megszegésével okozott károkat – még akkor sem, ha a Honort tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

10. Egyéb webhelyekre mutató hivatkozások

Ha a Platformunk egyéb webhelyekre és harmadik felek által biztosított erőforrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, akkor ezeket a hivatkozásokat csak referenciajelleggel biztosítjuk az Ön számára. Ezek a hivatkozások nem értelmezhetők a hivatkozott webhelyek vagy az azokról esetlegesen beszerzett információk általunk történő jóváhagyásaként. Semmilyen befolyással nem rendelkezünk ezeknek a webhelyeknek vagy erőforrásoknak a tartalmára vonatkozóan. Javasoljuk, hogy gondosan olvassa át a vonatkozó szervezetek által kiadott adatvédelmi irányelveket és felhasználási feltételeket.

11. Egyéb rendelkezések

A jelen Webhelyre vonatkozó feltételekre vonatkozóan kizárólag a helyi törvények irányadók – az áruk nemzetközi adásvételéről (CISG) és a jogszabályok ütközéséről/jogválasztásról szóló törvények kivételével. A Webhelyre vonatkozó feltételek ugyanakkor semmilyen módon sem fosztják meg azon védelemtől, amelyet a lakhelye szerinti jogszabályok alapján megállapodásban ki nem zárható rendelkezések biztosítanak Önnek.