JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az importőr Honor Device Co., Ltd. (a továbbiakban: HONOR) garantálja, hogy a jelen termék és tartozékai a jótállási idősorán, normál használat esetén, hibától, nem megfelelő vagy rosszminőségű kidolgozástól, anyaghibától, tervezési hibától mentesek maradnak. Ez a jótállás a következő feltételek teljesülése esetén érvényes 2021.01.01-től, a 2021.01.01. után vásárolt termékekre:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”

(2) Az R. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. (ide értendőek a felhasználó által nem eltávolítható, beépített akkumulátorok is). Társaságunk további 12 hónap önkéntes jótállást vállal azokra a termékeire [mobiltelefon, táblagép, Watch (okosóra)], amelyek a 100 000 forintot elérő, de 100 000 forintot nem meghaladó sávba tartoznak, az alábbi kivételekkel: - a készülék dobozában megtalálható akkumulátorra, töltő adapterre, töltőkábelre, fülhallgatóra 12 hónap, - egyéb viselhető eszközök a Watch kivételével,

- a külön vásárolt tartozékokra 12.hónap kötelező jótállás érvényes.

Amennyiben a jótállás feltételeivel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse a Honor Device Co., Ltd. -t az alábbi elérhetőségen: Honor Device Co., Ltd. Ügyfélszolgálat: 06 80 HONOR (06 80 982566) Hotline Hétfő-Péntek 9-18.00

Részletek: A készülék meghibásodását a fenti díjmentesen hívható telefonszámon van lehetősége bejelenteni.

A Jótállás ideje alatt a HONOR elsősorban kijavítja vagy kicseréli a terméket vagy annak érintett alkotórészét abban az esetben, ha a termék vagy annak érintett alkotórésze hibás, betartva a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakat. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó – elsősorban választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A kijavított terméknek vagy érintett alkotórészének hibamentesnek kell lennie. A Jótállás ideje alatt a Vevőre nem hárítható át a kijavítás vagy a kicserélés költsége, beleértve a cserealkatrészt, szerviz munkadíjat.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A vásarló a javítás iránti igényét a HONOR ügyfélszolgálatán keresztül vagy a viszonteladó kiskereskedelmi partnernél, szolgáltatónál igényelheti.

(2) Az R. 5. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki: „

(5) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(6) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(7) Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-, és felszerelésről, valamint az el-, és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék-, és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A HONOR kérésére a jótállási jeggyel vagy a termék gyári, vagy IMEI számát feltüntető számlával a garanciális javítás, vagy kicserélés érdekében a vásárlás idejét és helyét a Vevőnek igazolnia kell tudni. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonos) érvényesítheti. Ez a jótállás nem vonatkozik a következőkre:

A termék szállítása, be-, és kirakodása, illetve tárolása során keletkezett hibák és sérülések.

A termék engedély nélküli szétszedésére, illetve újbóli összeszerelésére vonatkozó kísérletek.

A termék bevett és megszokott használati módjától eltérő használatból eredő hibák és sérülések. A vis maior által okozott sérülések, beleértve többek között, de nem kizárólag a tüzet, földrengést, villámcsapást és háborút.

A készülék a felhasználói útmutatónak nem megfelelő használatából, karbantartásából, kezeléséből, az elővigyázatosság hiányából eredő hibák.

A normál használatból eredő kopás, beleértve többek között, de nem kizárólag a készülékházat és a töltőt. Ha a termék a jótállási jegyen feltüntetett gyári, vagy IMEI száma nem egyezik meg a terméken feltüntetett gyári, vagy IMEI számmal.

Ha a termék gyári szoftverét bármilyen módon lecserélik (root-olják), megváltoztatják egy a HONOR által nem támogatott szoftverre (ide nem értve Támogatás applikáción keresztüli frissítést, a beállításokon keresztül elvégzett frissítést, vagy a szerződött szervizpartnereink által elvégzett frissítések, módosítások).

Amennyiben a készülék ún: FRP lock-al (Factory reset protection) állapotban van és Ön a jelszó hiányában a zár feloldását kéri.

A jelen jótállás semmissé válik:

A terméken található gyári, vagy IMEI szám vagy garanciális zár olvashatatlanná válása vagy eltávolítása esetén. Ha a jelen garanciában meghatározott feltételeket a HONOR előzetes írásos beleegyezése nélkül megváltoztatták.

Ha a számlát vagy a vásárlást igazoló dokumentumot [az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, mely tartalmazza a vásárlás pontos helyét, idejét, a termék árát, az eladó pecsétjét, valamint a termék modellszámát és az egyedi azonosítót (gyári, vagy IMEI szám) kivételt képez ez alól az érvényes elektronikus számla] a Vevő nem tudja bemutatni.

A jótállás a termékre és az eredetileg vele szállított tartozékokra érvényes, és nem terjed ki a szoftverre, illetve egyéb berendezésekre.

A jótállási igény a vásárlás helyén kapott jótállási jeggyel érvényesthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A HONOR nem vállal felelősséget semmilyen, az Ön vagy harmadik személy tulajdonába tartozó adat, alkalmazás vagy cserélhető adathordozó elvesztéséért, károsodásáért, semmilyen üzleti veszteségért, szerződés megszűnéséért, tényleges vagy remélt bevétel elvesztéséért, vagy egyéb más következményi vagy speciális kárért vagy veszteségért. A HONOR felelőssége az Ön vagy harmadik személy vagyonában bekövetkező közvetlen károk tekintetében a Termék eladási árára korlátozódik. A fenti korlátozások nem alkalmazandók, amennyiben bizonyított a HONOR súlyos gondatlansága vagy szándékossága, vagy károkozó magatartása személyi sérülést, vagy halált okoz.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

 

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. Adatkezelési nyilatkozatunkat az alábbi linken érheti el: https://www.honor.com/hu/privacy-policy/ Tájékoztatjuk, hogy az esetleges fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Gyártó: Honor Device Co., Ltd.