TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

UWAGA: Niniejsza umowa jest umową licencyjną na oprogramowanie dla użytkownika końcowego (dalej „Umowa”) pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczną, spółką, lub innym podmiotem) a spółką Honor Device Co., Ltd. (dalej „Honor” lub „my”) w zakresie korzystania z niniejszego Oprogramowania (zob. definicja w pkt 1.1 niniejszej Umowy). Aby uzyskać dostęp do niniejszej Umowy i ją podpisać, użytkownik musi być pełnoletni zgodnie z przepisami miejsca, w którym mieszka. Jeżeli użytkownik nie jest pełnoletni, opiekun użytkownika musi wyrazić na to zgodę lub podpisać Umowę w imieniu użytkownika. Należy uważnie przeczytać niniejszą Umowę przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Honor lub pobraniem aktualizacji Oprogramowania, których dotyczy niniejsza Umowa. Korzystanie z urządzenia Honor lub pobranie aktualizacji Oprogramowania będzie uznane za akceptację ograniczeń ujętych w niniejszej Umowie. Jeżeli użytkownik nie akceptuje wyżej wspomnianych ograniczeń, nie może używać żadnego urządzenia firmy Honor ani pobierać aktualizacji Oprogramowania. Użytkownik może zwrócić urządzenie Honor do sklepu franczyzowego, autoryzowanego dystrybutora lub sklepu detalicznego, w którym dokonał zakupu, w celu uzyskania zwrotu kosztów, zgodnie z zasadami zwrotu towarów obowiązującymi w Honor. Należy jednak pamiętać, że zwroty mogą również podlegać zasadom zwrotu obowiązującym w sklepie detalicznym. Polityka zwrotów jest realizowana zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami kraju/regionu zakupu. Oprogramowanie objęte niniejszą Umową nie zawiera Komponentów Oprogramowania Open Source zdefiniowanych w punkcie 1.2. Dostęp do niniejszej Umowy można uzyskać w każdym czasie, odwiedzając stronę internetową Honor (www.honor.com); użytkownik może zachować kopię niniejszej Umowy do wykorzystania w przyszłości.
1. Postanowienia ogólne

1.1 W niniejszej Umowie Oprogramowanie odwołuje się do:

(1) Komponentów oprogramowania dostarczanych użytkownikowi wraz z urządzeniem Honor, w tym między innymi kody, jak również inne wbudowane oprogramowanie, dokumenty, interfejsy, treści, czcionki oraz wszelkie dane przechowywane na urządzeniu, które są chronione prawami autorskimi należącymi do Honor lub jej licencjodawcy;
(2) Aktualizacji lub uaktualnienia Oprogramowania wspomniane w ust. (1). Oprogramowanie nie obejmuje Komponentów Oprogramowania Open Source zdefiniowanych w punkcie 1.2.

1.2 Urządzenia Honor, ich aktualizacje lub uaktualnienia mogą również zawierać komponenty oprogramowania chronione prawami autorskimi należącymi do osób trzecich, które udzieliły licencji na te komponenty oprogramowania na zasadach licencji oprogramowania open source (dalej „Komponenty Oprogramowania Open Source”). Takie Komponenty Oprogramowania Open Source są identyfikowane jako takie poprzez określone informacje licencyjne dostarczone w urządzeniu, które wskazują również licencję Oprogramowania Open Source mającą zastosowanie do danego komponentu. Z tego powodu podczas korzystania z tych Komponenty Oprogramowania Open Source należy stosować warunki licencji Komponentów Oprogramowania Open Source. Niniejsza Umowa nie zmienia żadnych praw ani obowiązków, jakie mogą przysługiwać użytkownikowi na mocy takich licencj Oprogramowania Open Source. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy warunkami licencji wymienionymi w niniejszej Umowie a treścią licencji Oprogramowania Open Source w odniesieniu do jakichkolwiek Komponentów Oprogramowania Open Source, pierwszeństwo mają licencje Oprogramowania Open Source.

1.3 O ile nie uzgodniono inaczej, Oprogramowanie w myśl niniejszej Umowy jest objęte niniejszą Umową, niezależnie od tego, czy jest zapisane w pamięci tylko do odczytu, czy na innym nośniku lub w innej formie, czy też pochodzi z autoryzowanego przez Honor miejsca pobierania online.

2. Licencja na oprogramowanie dla użytkownika końcowego

Użytkownik otrzymuje ograniczoną i niewyłączną licencję na dostęp do Oprogramowania i korzystanie z niego (zob. definicja w pkt. 1.1) tylko na jednym urządzeniu Honor lub komputerze, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i zgodnie z nimi. Oprogramowanie nie może być sprzedawane, przekazywane ani wykorzystywane do żadnych innych celów komercyjnych.

3. Ograniczenia użytkowania

3.1 Użytkownik nie może wykorzystywać technologii ani własności intelektualnej Honor do tworzenia oprogramowania lub projektowania, opracowywania, produkcji, sprzedaży lub udzielania licencji na urządzenia/akcesoria stron trzecich związane z urządzeniami Honor bez uprzedniej zgody Honor.

3.2 Użytkownik może wykonać kopię Oprogramowania na dysku twardym komputera lub innym nośniku pamięci w celu archiwizacji. Użytkownik nie może rozpowszechniać ani udostępniać Oprogramowania w Internecie w taki sposób, aby było ono dostępne dla wielu urządzeń lub komputerów jednocześnie.

3.3 Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, udzielać sublicencji ani dystrybuować całości lub części Oprogramowania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Honor. Użytkownik może jednak dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia całej licencji na Oprogramowanie na inną osobę wraz z przeniesieniem własności urządzenia Honor, pod warunkiem, że:
(1) takie przeniesienie obejmuje urządzenie Honor i całe Oprogramowanie Honor;
(2) użytkownik nie zachowa kopii całości ani części Oprogramowania;
(3) strona, która przejmuje urządzenie Honor i Oprogramowanie, przeczytała i zaakceptowała wszystkie warunki niniejszej Umowy.

3.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, użytkownik nie będzie osobiście kopiować, dokonywać inżynierii wstecznej kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować, ani tworzyć pochodnych Oprogramowania, ani nie będzie zezwalał innym osobom na powyższe. Ponadto, użytkownik nie będzie osobiście eksportować kodu źródłowego Oprogramowania, ani nie będzie dekodować ani modyfikować Oprogramowania, części Oprogramowania, ani usług świadczonych w ramach Oprogramowania, ani nie będzie zezwalał innym osobom na powyższe.

3.5 Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Oprogramowania i powiązanych treści aktualizacyjnych w celu angażowania się w następujące działania:
(1) kopiowanie lub używanie jakiejkolwiek części Oprogramowania w sposób inny niż wskazany w niniejszej Umowie;
(2) udostępnianie osobom trzecim lub zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z całości lub części Oprogramowania (w tym m.in. aplikacji, usług, kodu i kodu źródłowego) bez pisemnej zgody Honor;
(3) korzystanie Oprogramowania w sposób wprowadzający w błąd lub w celu wprowadzenia osób trzecich w błąd;
(4) usuwanie wszelkich oświadczeń lub informacji dotyczących praw autorskich zawartych w Oprogramowaniu.
(5) podejmowanie próby zniszczenia, ominięcia, zmieniania, unieważniania lub unikania systemu zarządzania prawami cyfrowymi w związku z Oprogramowaniem lub częścią organicznej kompozycji Oprogramowania;
(6) wykonywanie innych niestosownych lub nielegalnych działań.

3.6 W przypadku korzystania z Oprogramowania w celu przechowywania lub kopiowania, należy uzyskać zezwolenie od odpowiednich właścicieli praw w odpowiednich krajach lub regionach. Oprogramowanie Honor może być używane do reprodukcji materiałów pod warunkiem, że takie użycie jest ograniczone do reprodukcji materiałów nieobjętych prawami autorskimi, materiałów, do których użytkownik posiada prawa autorskie, lub materiałów, w przypadku których użytkownik posiada stosowne upoważnienie lub zezwolenie na ich reprodukowanie. Użytkownik rozumie, że własność i prawa własności intelektualnej wszelkich materiałów wyświetlanych, przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem urządzenia należą do ich właścicieli. Takie materiały mogą być chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej i traktatami, a użytkownik może być zobowiązany do przestrzegania umowy lub warunków użytkowania takich materiałów należących do strony trzeciej. O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsza Umowa nie przyznaje użytkownikowi prawa do korzystania z takich materiałów, ani nie gwarantuje, że będzie on mógł nadal z nich korzystać.

3.7 Użytkownik zgadza się na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami kraju lub regionu, w którym mieszka lub korzysta z Oprogramowania, w tym między innymi z przepisami prawa lokalnego kraju lub regionu, w którym mieszka, lub w którym pobiera Oprogramowanie lub korzysta z Oprogramowania i usług.

4. Zastrzeżenie praw

Spółka Honor i jej licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie prawa i tytuły do Oprogramowania oraz zastrzegają sobie wszelkie inne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszej Umowie.

5. Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych (dalej „Polityka prywatności”) zawiera informacje na temat danych, które Honor gromadzi oraz sposobów, w jakie te dane są wykorzystywane przez Honor. Podczas korzystania przez użytkownika z Oprogramowania na urządzeniu, Honor będzie zbierać dane z urządzenia użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Polityki prywatności. Z Polityką prywatności można zapoznać się pod adresem: https://www.honor.com/privacy-policy/worldwide/.

6. Wykorzystanie danych

6.1 JEŚLI UŻYTKOWNIK ZDECYDUJE SIĘ POMÓC HONOR W ULEPSZANIU PRODUKTÓW I USŁUG POPRZEZ UDZIAŁ W PROGRAMIE POPRAWY DOŚWIADCZEŃ UŻYTKOWNIKA HONOR, SPÓŁKA HONOR I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE/LICENCJODAWCY MOGĄ ZBIERAĆ DANE Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA W CELACH ANALITYCZNYCH. ZEBRANE DANE OBEJMUJĄ DANE KONFIGURACYJNE URZĄDZENIA, DANE STATYSTYCZNE APLIKACJI ORAZ DANE Z DZIENNIKA BŁĘDÓW. POWYŻSZE DANE NIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE DO IDENTYFIKACJI UŻYTKOWNIKA.

6.2 HONOR ZAPEWNIA PODOBNY I ADEKWATNY POZIOM OCHRONY DANYCH UŻYTKOWNIKA, JAKI JEST WYMAGANY PRZEZ WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA I REGULACJE. DANE ZEBRANE Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA PODCZAS UŻYTKOWANIA MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE LUB PRZEKAZYWANE SPÓŁCE HONOR I JEJ PODMIOTOM STOWARZYSZONYM/LICENCJODAWCOM W KRAJACH POZA KRAJEM ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA. OZNACZA TO, ŻE DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO INNYCH JURYSDYKCJI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ POZA KRAJEM, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG HONOR, LUB DOSTĘP DO NICH MOŻE BYĆ UZYSKIWANY Z TAKICH INNYCH JURYSDYKCJI. W TAKICH JURYSDYKCJACH MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH LUB TAKIE PRZEPISY MOGĄ W OGÓLE NIE ISTNIEĆ.

6.3 HONOR PRZECHOWUJE DANE UŻYTKOWNIKÓW JEDYNIE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE I W POLITYCE PRYWATNOŚCI, CHYBA ŻE DŁUŻSZY OKRES PRZECHOWYWANIA JEST WYMAGANY LUB DOZWOLONY PRZEZ PRAWO. CHOCIAŻ HONOR PODEJMUJE WSZELKIE ODPOWIEDNIE KROKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ABY ZAPOBIEC NIEAUTORYZOWANEMU DOSTĘPOWI DO DANYCH UŻYTKOWNIKA LUB ICH UJAWNIENIU, NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ŻADNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NIE SĄ CAŁKOWICIE NIEZAWODNE.

7. Aktualizacje

7.1 Aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia z użytkowania, Honor może świadczyć usługi aktualizacji oprogramowania, w tym między innymi aktualizacje oprogramowania systemowego i aktualizacje aplikacji. Usługa aktualizacji oprogramowania ma na celu poprawę wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności produktów i urządzeń, a także zaspokojenie potrzeb funkcjonalnego dostosowania do potrzeb operatorów komórkowych. Aktualizacje Oprogramowania mogą być instalowane na różne sposoby. Aktualizacje Oprogramowania obejmują aktualizacje naprawiające błędy, aktualizacje systemu, aktualizacje aplikacji oraz aktualizacje wszelkich wcześniej zainstalowanych programów (w tym ich całkowicie nowych wersji) i ulepszenia wydajności.

7.2 Każda wymiana oprogramowania lub dodatkowa aktualizacja dostarczona przez Honor podlega niniejszej Umowie, chyba że takiej aktualizacji towarzyszy oddzielna Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego, która ma pierwszeństwo. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie pobrać i nie zainstalować aktualizacji dostarczonej przez Honor, przyjmuje do wiadomości, że może to narazić Oprogramowanie na poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować, że Oprogramowanie nie będzie nadawało się do użytku lub będzie niestabilne. Niektóre funkcje Oprogramowania mogą być ograniczone, w zależności od wersji. Aktualizacja do najnowszej wersji może poprawić komfort użytkowania.

7.3 Urządzenie Honor będzie automatycznie wyszukiwać i pobierać nowe pakiety aktualizacji, aby zapewnić realizację usługi aktualizacji w odpowiednim czasie. Aktualizacje te mają na celu usunięcie luk w cyberbezpieczeństwie i zapobieganie nowym zagrożeniom, dlatego ważne jest, aby akceptować i instalować aktualizacje systemu związane z bezpieczeństwem w odpowiednim czasie. Ze względu na znaczenie tych aktualizacji, urządzenie może automatycznie zainstalować niektóre wstępnie pobrane aktualizacje i natychmiast dostarczy powiadomienia o aktualizacjach, aby pomóc w zrozumieniu powiązanych z nimi informacji. Zdecydowanie zalecamy, aby nie zmieniać ustawień domyślnych urządzenia, aby uniknąć problemów z oprogramowaniem wynikających z opóźnionych aktualizacji. Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do O telefonie [About phone] (lub O tablecie [About tablet]) w Ustawieniach [Settings], dotknij kilkakrotnie numeru kompilacji [Build number] i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować tryb dewelopera [Developer mode], a następnie przejdź do Opcji dewelopera [Developer options] w Ustawieniach i wyłącz opcję Automatycznych aktualizacji systemu [Automatic system updates].

Niektóre aplikacje mogą mieć funkcje automatycznych aktualizacji i mogą automatycznie pobierać i instalować aktualizacje na urządzeniu. Aplikacje obsługiwane przez Honor automatycznie pobierają i instalują aktualizacje tylko przez Wi-Fi. Użytkownik może wyłączyć automatyczne aktualizacje w ustawieniach aplikacji.

8. Usługi Oprogramowania

8.1 Oprogramowanie umożliwia dostęp do aplikacji Honor oraz aplikacji i usług osób trzecich (pojedynczo i zbiorczo zwanych dalej „usługami”), które są dostarczane z Oprogramowaniem. Niektóre aplikacje i usługi mogą jednak nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich regionach. Niektóre funkcje Oprogramowania do prawidłowego działania mogą wymagać dostępu do Internetu przez sieć Wi-Fi. Jeśli użytkownik zezwoli Oprogramowaniu na dostęp do Internetu przy użyciu danych mobilnych w telefonie, mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty za transmisję danych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u operatora. Niektóre usługi mogą dostarczać użytkownikowi różnego rodzaju informacji. Spółka Honor i jej podmioty stowarzyszone /licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do dostępności, dokładności, integralności, wiarygodności lub terminowości informacji wyświetlanych przez jakiekolwiek usługi, w tym między innymi informacji giełdowych, informacji o lokalizacji lub jakichkolwiek innych informacji. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niektóre funkcje Oprogramowania mogą nie być dostępne na niektórych urządzeniach w zależności od danego urządzenia i dostępu do danych.

8.2 Aby zagwarantować i poprawić komfort użytkowania, Oprogramowanie zapewnia dużą liczbę usług. Treści usług Oprogramowania jest dostarczana przez Honor i jej podmioty stowarzyszone/licencjodawców zgodnie z rzeczywistą sytuacją. Spółka Honor i jej podmioty stowarzyszone/licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany usług i treści usług w dowolnym momencie.

Optymalizator [Optimizer]: Optymalizator zapewnia podstawowe funkcje, takie jak czyszczenie pamięci, antywirus, zarządzanie danymi, zarządzanie zablokowanymi numerami, zarządzanie uprawnieniami, zarządzanie uruchamianiem i zarządzanie baterią, a także może dostarczać poprawki, aby zapewnić płynne działanie aplikacji. Za pomocą Optymalizatora można skonfigurować urządzenie i zarządzać nim. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że z powodu ograniczeń technicznych i innych przyczyn Honor nie może zagwarantować, że wyżej wymienione funkcje spełnią wymagania użytkownika.

Usługa lokalizacji: Usługa lokalizacji wykorzystuje GNSS, a także hotspoty Wi-Fi i informacje o stacjach bazowych, aby określić przybliżoną lokalizację urządzenia. Aby korzystać z tej funkcji, użytkownik musi włączyć usługę Lokalizacja w swoim urządzeniu. Po włączeniu, każda aplikacja lub strona internetowa musi uzyskać zgodę użytkownika przed skorzystaniem z tej usługi. Usługa lokalizacji może również wymagać dostępu do Internetu podczas korzystania z niej, co może skutkować naliczaniem opłat za transmisję danych przez operatora komórkowego (gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna). Więcej informacji można uzyskać u operatora. Korzystając z tej usługi, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dane dotyczące lokalizacji dostarczone przez tę usługę są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia podstawowych usług opartych na lokalizacji. Nie jest przeznaczona do stosowania w sytuacjach, w których wymagane są dokładne informacje o lokalizacji, ani w sytuacjach, które mogą spowodować obrażenia ciała lub śmierć, albo szkody materialne lub środowiskowe z powodu nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych o lokalizacji lub opóźnień czasowych.

Wi-Fi+: Wi-Fi+ to funkcja, która zapewnia usługę wzmacniania jakości Wi-Fi. Realizacja tej usługi może jednak wymagać użycia karty SIM lub transmisji danych komórkowych (gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna).

Identyfikacja nieznanych numerów: Identyfikacja nieznanych numerów wykorzystuje inteligentne rozpoznawanie, aby pomóc w identyfikacji i kategoryzacji połączeń z nieznanych numerów na kategorie takie jak połączenia nękające, połączenia oszukańcze, dostawy paczek, telemarketing i tak dalej. Jednakże, ze względu na bieżące ograniczenia techniczne i inne przyczyny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dokładność tej usługi może nie być doskonała.

9. Oświadczenie dotyczące oprogramowania stron trzecich

9.1 Urządzenie Honor może zawierać pewne aplikacje lub usługi stron trzecich. Takie aplikacje lub usługi mogą wyświetlać, zawierać lub dostarczać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały pochodzące od stron trzecich lub linki do określonych stron internetowych strony trzeciej (dalej „oprogramowanie stron trzecich”). Honor nie jest właścicielem żadnego oprogramowania stron trzecich ani związanych z nim praw własności intelektualnej. A zatem użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Honor nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie wsparcia dla jakiegokolwiek oprogramowania stron trzecich i nie gwarantuje, że zawartość oprogramowania lub usług stron trzecich będzie dostępna w każdym czasie. Honor nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, reklamy, produkty, usługi i inne materiały udostępniane w oprogramowaniu stron trzecich.

9.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że pojawienie się jakiejkolwiek nazwy, znaku towarowego, produktu lub usługi strony trzeciej na urządzeniu Honor służy wyłącznie wygodzie użytkownika i nie stanowi wyraźnego lub dorozumianego wsparcia, gwarancji lub rekomendacji strony trzeciej lub jej oprogramowania. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania stron trzecich, w tym wszelkich informacji lub danych osobowych podanych przez użytkownika (w sposób zamierzony lub niezamierzony), podlega odpowiednim warunkom użytkowania, umowie licencyjnej, polityce prywatności i innym umowom. Dlatego też korzystanie z oprogramowania stron trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

9.3 O ile strona trzecia nie wyraziła na to zgody, użytkownik potwierdza i zgadza się nie modyfikować, wynajmować, dzierżawić, podnajmować, dystrybuować lub tworzyć pochodnych jakiegokolwiek oprogramowania stron trzecich lub używać go w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, w tym m. in. nie wykorzystywać takiego oprogramowanie do przesyłania wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, trojanów lub innego złośliwego oprogramowania, inwigilacji sieci lub obciążania przepustowości sieci. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania stron trzecich w celu nękania, obrażania, grożenia, zniesławiania, lub wykorzystywania go w inny sposób naruszający prawa osób trzecich oraz gwarantuje, że Honor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania użytkownika lub wszelkie nękające, grożące, zniesławiające, obraźliwe, naruszające prawo lub nielegalne informacje lub transmisje, które wynikają z korzystania z oprogramowania stron trzecich.

10. Wypowiedzenie i skuteczność

10.1 Niniejsza Umowa obowiązuje od pierwszej daty zainstalowania Oprogramowania przez użytkownika. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, trwale usuwając, niszcząc i zwracając na własny koszt Oprogramowanie, wszystkie kopie zapasowe i wszystkie powiązane materiały dostarczone przez Honor. Spółka Honor lub jej licencjodawcy mogą rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej umowy. Z chwilą wypowiedzenia, użytkownik MUSI zaprzestać korzystania z Oprogramowania i natychmiast usunąć wszelkie Oprogramowanie i związane z nim materiały już skopiowane lub zainstalowane na urządzeniu Honor lub komputerze.

10.2 Punkty 6, 11, 12, 13, 14, 16 i 17 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

11. Zastrzeżenie dotyczące gwarancji

11.1 UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, JAKI JEST”, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ, I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. ANI HONOR, ANI JEJ LICENCJODAWCY LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, SWOBODNEGO KORZYSTANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. HONOR ANI ŻADNA INNA STRONA NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE NA SIEBIE CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA DOBÓR OPROGRAMOWANIA DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW ORAZ ZA JEGO INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I UZYSKANE WYNIKI.

11.2 ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA MOŻE WPŁYNĄĆ NA DOSTĘPNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI LUB USŁUG STRON TRZECICH. HONOR NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE LUB USŁUGI ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE TO OPROGRAMOWANIE I USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW/USTEREK LUB ŻE OPROGRAMOWANIE ZAPEWNI CIĄGŁE, STAŁE USŁUGI. PONADTO HONOR NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE KOMPATYBILNE Z JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM LUB USŁUGAMI STRON TRZECICH.

11.3 UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE I USŁUGI HONOR NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI NIE NADAJĄ SIĘ DO UŻYTKU W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKACH, W KTÓRYCH AWARIA LUB OPÓŹNIENIA CZASOWE, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI HONOR MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB POWAŻNYCH SZKÓD FIZYCZNYCH LUB ŚRODOWISKOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW JĄDROWYCH, SYSTEMÓW NAWIGACJI LUB KOMUNIKACJI LOTNICZEJ, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, SYSTEMÓW PODTRZYMYWANIA ŻYCIA LUB SYSTEMÓW BRONI.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

12.1 HONOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROBLEMY Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA SPOWODOWANE PRZEZ NIENALEŻYTE UŻYTKOWANIE, NIEDOZWOLONE UŻYCIE, LUB NIEAUTORYZOWANĄ MODYFIKACJĘ.

12.2 W ZAKRESIE NIEZAKAZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, W ŻADNYM WYPADKU HONOR, JEJ PRACOWNICY, LICENCJODAWCY ANI PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, SPRZEDAŻ, DANE LUB KOSZTY POZYSKANIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, SZKODY MAJĄTKOWE, OBRAŻENIA CIAŁA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA, W TYM SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, FINANSOWE, KARNE, ZA STRATY MORALNE, CZY ZA SZKODY WTÓRNE, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, ZANIEDBANIA LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI HONOR LUB JEJ LICENCJODAWCY LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SYTUACJI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC TO OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

12.3 W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HONOR WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY (POZA PRZYPADKAMI WYMAGANYMI PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W PRZYPADKU ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA ZE STRONY HONOR) NIE PRZEKROCZY KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA URZĄDZENIE HONOR.

12.4 Prawo niektórych krajów/regionów nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie pewnych gwarancji, poręczeń lub zobowiązań w umowie. Jeśli te prawa mają zastosowanie do użytkownika, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a użytkownik może mieć dodatkowe prawa. Żadne z postanowień Umowy nie wpływa na prawa użytkownika, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi i których użytkownik nie może w umowie się zrzec ani ich zmienić.

13. Wsparcie techniczne

Spółka Honor nie jest zobowiązana do zapewnienia jakiegokolwiek wsparcia technicznego dla Oprogramowania opisanego w niniejszej Umowie, innego niż wymagane przez prawo. Żadna ustna lub pisemna informacja czy opinia udzielona przez Honor lub jej autoryzowanych przedstawicieli nie stanowi gwarancji. Jeśli Użytkownik stwierdzi, że Oprogramowanie lub usługi są wadliwe, musi ponieść wszystkie niezbędne koszty naprawy.

14. Kontrola eksportowa

Użytkownik nie może używać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować Oprogramowania Honor, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy jurysdykcji, w których Oprogramowanie Honor zostało uzyskane.

15. Kontakt z Honor

W przypadku pytań, komentarzy lub sugestii można skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta (4006966666) lub przekazać je do jednego z naszych globalnych biur. Pełna lista naszych biur znajduje się na stronie Kontakt z Honor.

16. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Legalizacja, interpretacja, modyfikacja, realizacja i rozstrzyganie sporów dotyczących niniejszej Umowy podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej, bez względu na postanowienia dotyczące konfliktu przepisów. Użytkownik zgadza się, że niniejsza Umowa została podpisana w FuTian, Shenzhen. W przypadku powstania sporu dotyczącego treści lub wykonania niniejszej Umowy, spór ten będzie rozstrzygany w drodze polubownych negocjacji. W przypadku, gdy spór nie może być rozstrzygnięty w drodze negocjacji, każda ze stron może wnieść spór do Sądu Ludowego właściwego dla miejsca podpisania umowy.
Użytkownik może również korzystać z bezwzględnie obowiązujących przepisów kraju/regionu, w którym użytkownik mieszka. Żadne z postanowień niniejszej Umowy, w tym powyższy akapit, nie wpływa na prawa użytkownika jako konsumenta do powoływania się na takie bezwzględnie oboowiązujące przepisy prawa lokalnego. Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozwiązywania sporów, dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jeżeli użytkownik pragnie zwrócić naszą uwagę na daną kwestię, prosimy o kontakt.

17. Całość porozumienia

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Honor regulującego korzystanie z Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Honor dotyczące korzystania z Oprogramowania. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania lub zakupu oprogramowania open source, treści stron trzecich lub innych usług Honor.

Opublikowano: grudzień 2020 r.