Vyberte štát alebo región: Zostať na stránke Vybrať inú stránku

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Zásady ochrany súkromia a osobných údajov

Aktualizované: 16. augusta 2022

Vážený zákazník,

ďakujeme, že používate produkty a služby poskytované spoločnosťou Honor Device Co., Ltd (ďalej "HONOR", "my", "nás" alebo "náš") a jej globálnymi pridruženými subjektmi. Aby ste mali prehľad o ochrane súkromia a osobných údajov a aby ste mali nad nimi kontrolu, pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany súkromia a osobných údajov (ďalej ako tieto "Zásady").
V týchto zásadách sa opisujú vaše práva dotknutej osoby a to, ako spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ neexistujú osobitné zásady alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov, tieto Zásady sa budú vzťahovať na všetky produkty a služby ponúkané spoločnosťou HONOR, ako aj na webové stránky spoločnosti HONOR, ktoré zobrazujú tieto Zásady alebo na ne odkazujú (napríklad www.hihonor.com, developer.hihonor.com). Produkty a služby spomenuté v týchto Zásadách sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru, modelu zariadenia alebo lokality. Podrobnosti o spracúvaní údajov pre konkrétne produkty alebo služby nájdete v príslušných zmluvách, zásadách alebo vyhláseniach.
HONOR rešpektuje vaše súkromie. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s princípmi zákonnosti a spravodlivosti a s minimálnym potrebným štandardom. Vaše súkromie a osobné informácie budeme chrániť v prísnom súlade s týmito zásadami a zákonnými alebo regulačnými požiadavkami, ako aj osvedčenými odvetvovými štandardmi zabezpečenia.

V týchto Zásadách sa opisuje:

1. Aké údaje o vás zhromažďujeme

2. Prečo spracúvame vaše osobné údaje

3. Ako vaše osobné údaje zdieľame, prenášame alebo sprístupňujeme

4. Ako vaše osobné údaje prevádzkujeme nezávisle alebo spoločne s tretími stranami

5. Ako máte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi

6. Ako vaše osobné údaje chránime

7. Ochrana neplnoletých

8. Ako spravujeme súbory cookie a podobné technológie

9. Ako vaše osobné údaje uchovávame

10. Ako nás môžete kontaktovať

11. Ako aktualizujeme tieto Zásady

1. Aké údaje o vás zhromažďujeme

Osobné údaje zahŕňajú rôzne informácie zaznamenané elektronicky alebo inak, ktoré sa dajú použiť samostatne alebo v kombinácii s inými údajmi na identifikovanie konkrétnej fyzickej osoby, pokiaľ nie je v osobitných zákonoch alebo predpisoch vašej krajiny/regiónu definované inak. Osobné údaje zvyčajne zahŕňajú okrem iného vaše meno, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, biometrické údaje, adresu a telefónne číslo. Opíšeme, aké údaje môžeme zhromažďovať za rôznych okolností:

1.1 Osobné údaje, ktoré nám poskytujete

1.1.1 Pri registrácii účtu súvisiaceho s našimi produktmi a službami budete požiadaní o poskytnutie potrebných osobných údajov, ako sú vaše meno, pohlavie, e-mail a telefónne číslo. Keď sa prihlásite do svojho HONOR ID na účely nakupovania online, sťahovania softvéru a nákupu služieb, požiadame vás o poskytnutie potrebných osobných údajov, ako sú vaše meno, e-mail, telefónne číslo, informácie o objednávke, doručovacia adresa a spôsob platby.

1.1.2 Keď sa zúčastníte na našich online alebo offline podujatiach alebo nás kontaktujete, aby ste získali informácie alebo spätnú väzbu, budete požiadaní o poskytnutie potrebných osobných údajov, ako sú vaše meno, e-mailová adresa, dodacia adresa, telefónne číslo alebo iné kontaktné informácie.

1.2 Osobné údaje, ktoré získavame, keď vám poskytujeme služby
Budeme zhromažďovať informácie o vašom zariadení a o tom, ako vy a vaše zariadenie komunikujete s produktmi a službami HONOR, a to vrátane nasledujúcich informácií:

1.2.1 Informácie o zariadení a aplikáciách: Názov zariadenia, identifikátor zariadenia, čas aktivácie zariadenia, model hardvéru, verzia systému hardvéru, verzia aplikácie, identifikátor softvéru a nastavenia zariadenia a aplikácie (ako sú región, jazyk, časové pásmo a písmo).

1.2.2 Informácie o mobilnej sieti: Identifikátor poskytovateľa verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN), geografická poloha (cell ID oblasti, kde sa nachádza zariadenie) a adresa internetového protokolu (IP).

1.2.3 Informácie z denníkov: Keď používate naše služby alebo si prezeráte nami poskytovaný obsah, automaticky zhromažďujeme zaznamenávame do denníkov určité informácie, ako sú čas prístupu, počet prístupov, prístupová adresa IP a informácie o udalostiach (napríklad chyba, porucha, reštart a aktualizácia).

1.2.4 Informácie o polohe (vzťahuje sa iba na konkrétne funkcie): Keď pristupujete k určitým službám založeným na polohe (napríklad k službe vyhľadávania, navigácie alebo zisťovania počasia), zhromažďujeme, používame a spracúvame informácie o približnej alebo presnej polohe vášho zariadenia, ktoré sa získavajú pomocou GPS, Wi-Fi hotspotu a identifikátora siete poskytovateľa služieb. Príslušné povolenie môžete zrušiť v systémových nastaveniach zariadenia a odmietnuť tak zdieľanie informácií o vašej polohe.

1.3 Osobné údaje poskytnuté tretími stranami

Ak to povoľuje zákon, vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať aj od tretích strán. Také informácie môžu zahŕňať:

1.3.1 Vaše osobné údaje, ako sú vaše meno, telefónne číslo alebo dodacia adresa, môžeme získať od iných osôb, napríklad od vašich priateľov a rodiny, keď pre vás nakupujú produkty v Obchode HONOR.

1.3.2 Informácie o vás budeme získavať aj z verejných a komerčných zdrojov vrátane platforiem sociálnych médií tretích strán, napríklad keď sa prihlásite na naše webové stránky pomocou aplikácie sociálnych médií.

1.3.3 Na účely riadenia rizík môžeme zapojiť našich poskytovateľov kvôli potvrdeniu identifikátora vášho zariadenia, informácií o type zariadenia a informácií o sieti, keď vykonávate vysokorizikové operácie, ako je vytvorenie HONOR ID.

1.4 Neidentifikujúce osobné údaje

Neidentifikujúce osobné údaje sú informácie, ktoré sa nedajú použiť na identifikáciu alebo určenie totožnosti konkrétnej osoby, ako sú štatistiky o operáciách webových stránok a dopytoch na služby. HONOR také informácie zhromažďuje s cieľom porozumieť, ako používatelia používajú naše produkty a služby, a zlepšiť kvalitu našich služieb na základe takých informácií. HONOR môže podľa vlastného uváženia zhromažďovať, používať, sprístupňovať a prenášať neidentifikujúce osobné údaje na iné účely. Vynasnažíme sa oddeliť vaše osobné údaje od neidentifikujúcich osobných údajov a zabezpečiť, aby sa tieto dva typy informácií používali oddelene.

2. Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba na jasné, výslovné a konkrétne účely. Ak sa zhromaždené osobné údaje nepoužívajú na účely priamo alebo primerane spojené s výslovným účelom opísaným v týchto Zásadách, požiadame vás o súhlas.
Účely, na ktoré nám budú slúžiť vaše osobné údaje:

2.1 Uzatvárať s vami zmluvy alebo vám poskytovať produkty alebo služby, napríklad nákup osobných produktov a produktov pre domácnosť značky HONOR alebo aktivácia produktu, ktorý ste si kúpili, registrácia HONOR ID a vybavovanie vašich otázok a žiadostí.

2.2 Poskytovať vám lepšiu skúsenosť so službami, pozývať vás na účasť na online a offline aktivitách alebo zhromažďovať vaše požiadavky na produkty, napríklad poskytovať vám personalizované používateľské prostredie a obsah a pozývať vás na účasť na propagačných aktivitách.

2.3 Zasielať vám súvisiace správy a dôležité upozornenia, ako je napríklad zasielanie upozornení o aktualizáciách a inštaláciách operačného systému alebo aplikácií.

2.4 Chrániť zabezpečenie našich produktov a služieb, napríklad zavádzaním a zlepšovaním našich programov prevencie škôd a podvodov na bezpečnostné účely.

2.5 Plniť príslušné interné účely, ako sú obchodné audity, ako aj analýza a štatistiky obchodných údajov kvôli zlepšovaniu skúsenosti s našimi produktmi alebo službami.

2.6 Plniť iné zákonné a praktické účely s vaším súhlasom.

3. Ako vaše osobné údaje zdieľame, prenášame alebo sprístupňujeme

3.1 Vaše osobné údaje potrebujeme zdieľať s externými poskytovateľmi služieb alebo s našimi pridruženými subjektmi pri využívaní ich služieb v určitých situáciách, medzi ktoré patrí napríklad poskytovanie technickej podpory pre produkty HONOR, kontaktovanie vás v našom mene prostredníctvom zákazníckej linky či e-mailu alebo vybavovanie vašich žiadostí. U príjemcu osobných údajov náležite preveríme jeho schopnosti chrániť osobné údaje, podpíšeme s tretími stranami prísne dohody o mlčanlivosti alebo doložky o spracúvaní osobných údajov a budeme od nich vyžadovať, aby uplatnili náležité organizačné alebo technické opatrenia na ochranu vášho súkromia a osobných údajov.

3.2 Vaše osobné údaje môžeme preniesť k tretím stranám po vyžiadaní a získaní vášho výslovného súhlasu. V prípade akvizície, zlúčenia, reorganizácie, konkurzu alebo inej zmeny, ktorá zahŕňa prenos osobných údajov, vás budeme o danej situácii informovať a budeme vyžadovať, aby bol príjemca osobných údajov viazaný týmito Zásadami.

3.3 Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť po získaní vášho výslovného súhlasu, a to v súlade s právnymi predpismi alebo z iných legitímnych dôvodov, napríklad na žiadosť regulačného orgánu.

3.4 Vaše údaje môžeme zdieľať, prenášať alebo sprístupniť aj v iných právne relevantných prípadoch alebo na základe iného vášho súhlasu.

4. Ako vaše osobné údaje prevádzkujeme nezávisle alebo spoločne s tretími stranami

Ak sú vaše osobné údaje pod kontrolou nás a tretích strán, budeme spolupracovať s príslušnou treťou stranou, aby sme určili požiadavky na zabezpečenie osobných údajov, ako aj naše príslušné zodpovednosti a povinnosti, a budeme vás príslušným spôsobom informovať. Napríklad pri vašom nákupe produktov vydaných vývojármi v AppGallery budeme s vývojármi zdieľať informácie potrebné na dokončenie transakcie.
Ak sú vaše osobné údaje pod výhradnou kontrolou tretej strany, pozorne si prečítajte jej zásady ochrany súkromia a osobných údajov a rozhodnite sa, či chcete dané služby prijať. Napríklad odkazy v produktoch a službách HONOR vás môžu presmerovať na webové stránky, produkty a služby tretích strán, ktoré sa poskytujú len pre vaše pohodlie. Nemôžeme mať kontrolu nad zásadami ochrany súkromia a údajov tretích strán, ktoré preto nepodliehajú týmto Zásadám.
Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s našimi pridruženými subjektmi v súlade so zákonmi, inými predpismi a týmito Zásadami.
Okrem toho budeme vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami v rozsahu povolenom zákonom alebo s vaším súhlasom.

5. Ako máte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi

5.1 Prístup, oprava, odstránenie: Vyhradzujete si právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu a odstránenie v súlade s príslušnými zákonmi. Kvôli ochrane vášho súkromia a zabezpečeniu osobných údajov overíme vašu totožnosť a poskytneme vám spätnú väzbu v rozsahu povolenom zákonom. Môžeme odmietnuť neprimerané žiadosti, napríklad opakované alebo nereálne žiadosti, alebo žiadosti, ktoré môžu porušovať práva alebo záujmy iných.

5.2 Odvolanie súhlasu: V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi môžete svoj predchádzajúci súhlas kedykoľvek odvolať. Ak ho odvoláte, nebudeme vám môcť ďalej poskytovať služby, ktorých sa týka odvolaný súhlas, a prestaneme zhromažďovať vaše osobné údaje. Nemá to vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

5.3 Odstránenie účtu: Svoj účet HONOR ID spojený s produktmi a službami HONOR môžete kedykoľvek odstrániť. Po odstránení vášho HONOR ID prestaneme poskytovať súvisiace produkty a služby. Vaše príslušné osobné údaje budú odstránené alebo anonymizované, pokiaľ zákony neurčujú inak.

6. Ako vaše osobné údaje chránime

Vaše osobné údaje a súkromie berieme vážne a sme odhodlaní chrániť vaše súkromie a osobné údaje v súlade so zavedenými odvetvovými štandardmi zabezpečenia. Na tento účel uplatňujeme tieto opatrenia:

6.1 Uplatňujeme všetky primerané a realizovateľné opatrenia, aby sme zabezpečili, že zhromaždené osobné údaje sú minimálne a relevantné vzhľadom na to, čo je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po minimálnu dobu potrebnú na splnenie účelov opísaných v tomto Vyhlásení, pokiaľ sa doba uchovávania nepredĺži podľa toho, ako predpisuje alebo povoľuje zákon.

6.2 Na zabezpečenie dôvernosti prenosu a uchovávania údajov budeme používať šifrovaciu technológiu. Na ochranu údajov a serverov na ukladanie údajov pred škodlivými útokmi použijeme dôveryhodný mechanizmus ochrany.

6.3 Zavedieme mechanizmus kontroly prístupu, aby mal k osobným údajom prístup iba oprávnený personál. Okrem toho budeme určovať počet oprávnených pracovníkov podľa podnikových potrieb a úrovní personálu a budeme hierarchicky riadiť ich povolenia prístupu. Všetky prístupy k osobným údajom sa zaznamenávajú do denníkov a správca ich pravidelne kontroluje.

6.4 Uplatňujeme prísny výber obchodných partnerov a poskytovateľov služieb a začleňujeme požiadavky na ochranu osobných údajov do obchodných zmlúv, auditov a hodnotiacich činností.

6.5 Budeme organizovať školenia, testy a propagačné aktivity o zabezpečení a ochrane súkromia s cieľom zvýšiť povedomie zamestnancov o dôležitosti ochrany osobných údajov.
Jedným slovom, veľmi dbáme na ochranu vášho súkromia a osobných údajov. Napriek tomu žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú úplne bezchybné a žiadne produkty a služby, webové stránky, prenosy údajov, počítačové systémy ani sieťové pripojenia nie sú dokonale zabezpečené.
Ak by v súvislosti s osobnými údajmi došlo k bezpečnostným incidentom, v súlade s príslušnými zákonnými a regulačnými požiadavkami vám poskytneme základné informácie o bezpečnostnom incidente a o jeho možnom vplyve, informácie o opatreniach, ktoré sme prijali alebo prijmeme, návrhy na aktívnu obranu a zmiernenie rizík a informácie o nápravných opatreniach. Oznámenie môže mať formu e-mailu, textovej správy, automatického upozornenia atď. Ak je ťažké informovať dotknuté osoby jednotlivo, uplatníme náležité a účinné opatrenia na zverejnenie bezpečnostného oznámenia. Okrem toho budeme podľa požiadaviek dozorných orgánov informovať aj o stave riešenia bezpečnostných incidentov týkajúcich sa osobných údajov.

7. Ochrana neplnoletých

Neplnoleté osoby znamenajú v týchto Zásadách fyzické osoby do 18 rokov, pokiaľ príslušné zákony neurčujú inak. Súkromie a osobné údaje neplnoletých budeme chrániť v prísnom súlade so zákonmi a zaužívanými odvetvovými postupmi. Údaje neplnoletých spracúvame iba na základe zákona a s výslovným súhlasom ich zákonných zástupcov. Ak zistíte, že osobné údaje neplnoletých osôb nespracúvame v súlade s vyššie uvedenými normami, pozrite si časť "Ako nás môžete kontaktovať" a upozornite nás na to.

8. Ako spravujeme súbory cookie a podobné technológie

Naše webové stránky, mobilné aplikácie, online služby, e-maily a reklamy môžu používať technológie lokálneho ukladania, ako sú súbory cookie, pixelové značky a webové signály.

8.1 Súbory cookie

Cookie je textový súbor, ktorý sieťové servery ukladajú do počítačov alebo mobilných zariadení. Obsah súboru cookie môže načítať alebo prečítať iba server, ktorý ho vytvoril. Každý súbor cookie je jedinečný pre váš webový prehliadač alebo mobilnú aplikáciu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú identifikátory, názvy webov a určité čísla a znaky. Súbory cookie sa niekedy ukladajú do počítačov alebo mobilných zariadení kvôli zlepšovaniu používateľskej skúsenosti, čo zahŕňa nasledujúce:

8.1.1 Prihlásenie a overenie: Pomocou súborov cookie môžete byť presmerovaní z jednej webovej stránky na inú bez opätovného prihlasovania na každej stránke, keď sa prihlásite na naše weby pomocou HONOR ID.

8.1.2 Ukladanie vašich preferencií a nastavení: Pomocou súborov cookie môžu naše weby ukladať nastavenia, ako napríklad jazyk, veľkosť písma, iné preferencie prehliadania a položky vo vašom nákupnom košíku, vo vašich počítačoch alebo mobilných zariadeniach.

8.1.3 Reklama založená na záujmoch: Pomocou súborov cookie môžeme zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách, zisťovať vaše záujmy a poskytovať vám čo najrelevantnejšie reklamy.

8.1.4 Štatistická analýza: Pomocou súborov cookie môžeme zhromažďovať informácie o vašom používaní našich webových stránok a iných aplikácií, a to buď počas jednej návštevy (pomocou súboru cookie relácie), alebo počas opakovaných návštev (pomocou trvalého súboru cookie).
Súbory cookie nebudeme používať na žiadne účely, ktoré sa v týchto Zásadách neuvádzajú. Súbory cookie môžete spravovať alebo odstrániť podľa vlastných preferencií. Podrobnosti nájdete na stránke AboutCookies.org (https://aboutcookies.org). Všetky súbory cookie uložené v počítači môžete vymazať a väčšina webových prehliadačov sa dá nakonfigurovať tak, aby boli súbory cookie blokované.
Ak však súbory cookie vymažete, pri ďalšej návšteve našich webových stránok budete musieť nastavenia zmeniť manuálne. Okrem toho môže mať blokovanie súborov cookie vplyv na vaše používanie všetkých alebo niektorých funkcií určitých služieb, ktoré na správne fungovanie vyžadujú používanie súborov cookie.

8.2 Webové signály a pixelové značky

Okrem súborov cookie môžeme my a niektoré tretie strany používať na weboch aj webové signály a pixelové značky. Webový signál je zvyčajne elektronický grafický obrázok vložený do webu alebo e-mailu, ktorý identifikuje súbory cookie vášho zariadenia, keď prechádzate daný web alebo e-mail. Pixelové značky nám umožňujú odosielať e-maily tak, aby bol e-mail pre vás čitateľný a aby sme zistili, či je otvorený.
My a niektoré tretie strany používame tieto technológie na rozličné účely vrátane analýzy používania služieb (spolu so súbormi cookie) a poskytovania vyhovujúcejšieho obsahu a reklám. Napríklad ak dostanete e-mail od spoločnosti HONOR, môže obsahovať adresu URL na prekliknutie, ktorá odkazuje na webovú stránku spoločnosti HONOR. Ak kliknete na danú adresu URL, budeme sledovať vašu návštevu, aby sme zistili vaše preferencie týkajúce sa produktov a služieb a aby sme tak mohli zlepšovať zákaznícke služby. Ak nechcete byť sledovaní týmto spôsobom, môžete sa odhlásiť zo zoznamu adresátov e-mailov.

8.3 Iné lokálne ukladanie

My a niektoré tretie strany môžeme v určitých produktoch a službách používať iné technológie lokálneho ukladania, napríklad lokálny zdieľaný objekt (nazývaný aj "flash cookie") a lokálne úložisko HTML5. Tieto technológie podobne ako súbory cookie ukladajú informácie do vášho zariadenia a môžu zaznamenávať niektoré informácie o vašich aktivitách a preferenciách. Tieto technológie však môžu používať iné prostriedky než súbory cookie. Preto ich možno nebudete môcť ovládať pomocou štandardných nástrojov a nastavení prehliadača. Podrobnosti o tom, ako zakázať alebo odstrániť informácie obsiahnuté v súboroch Flash Cookies, nájdete na stránke všeobecných informácií o konci životnosti prehrávača Adobe Flash Player (https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html).

8.4 Funkcia Nesledovať

Mnohé webové prehliadače poskytujú funkciu Nesledovať, ktorá môže webom posielať žiadosti o nesledovanie. Hlavné organizácie pre štandardizáciu internetu nemajú v súčasnosti stanovené zásady určujúce, ako by mali weby reagovať na tieto požiadavky.
Ak zapnete funkciu Nesledovať alebo iné podobné funkcie, ktoré môže poskytovať váš prehliadač, nezmeníme spôsob zhromažďovania a používania vašich údajov, ktorý sa uvádza v tomto Vyhlásení. Vyhradzujeme si však právo reagovať na vašu žiadosť o nesledovanie a zastaviť zhromažďovanie vašich údajov bez predošlého upozornenia.

9. Ako vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na účely definované v tomto Vyhlásení, a po uplynutí lehoty uchovávania vaše osobné údaje odstránime alebo anonymizujeme.
Vaše osobné údaje sa môžu prenášať mimo vašej krajiny alebo regiónu, keďže naše produkty a služby poskytujú poskytovatelia služieb na celom svete. Hoci sa zákony a postupy ochrany súkromia a osobných údajov v jednotlivých krajinách/regiónoch líšia, uplatníme zodpovedajúce opatrenia na poskytnutie rovnakej úrovne ochrany vášho súkromia a osobných údajov. Napríklad osobné informácie dotknutých osôb uchovávané v EÚ sa budú riadiť štandardnými zmluvnými doložkami pri prenose do krajín alebo na územia, ktorých úroveň ochrany údajov nepotvrdila EÚ, pričom však poskytujú rovnakú úroveň ochrany, alebo pred prenosom uplatníme bezpečnostné opatrenia, ako je anonymita údajov. Kópiu štandardných zmluvných doložiek EÚ môžete získať tu
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

10. Ako nás môžete kontaktovať

Máme oddelenie (resp. špecialistov), ktoré sa venuje ochrane osobných informácií. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo návrhy týkajúce sa vašich osobných informácií, kontaktujte nás tak, že navštívite stránku Záležitosti ochrany osobných údajov.
Odpovieme vám čo najskôr. Ak sa domnievate, že naše spracúvanie údajov porušilo vaše zákonné práva a záujmy, máte právo podať sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu alebo ho o tom informovať.

11. Ako aktualizujeme tieto Zásady

Tieto Zásady budeme aktualizovať alebo upravovať podľa vlastného uváženia. O akýchkoľvek zmenách, ktoré môžu mať vplyv na vaše práva a záujmy na základe týchto Zásad, vás budeme informovať uverejnením nášho oznámenia na viditeľnom mieste na oficiálnom webe spoločnosti HONOR alebo vám zašleme e-mail.