Περιεχόμενα

1. Πρόλογος

2. Πληροφορίες εγγύησης

2.1. Εγγύηση Προϊόντος

2.2. Υπηρεσίες εγγύησης

2.2.1 Υπηρεσίες συντήρησης

2.2.1.1 Διάρκεια εγγύησης

2.2.1.2 Οδηγός συντήρησης

2.2.2 Συνθήκες μη κάλυψης της εγγύησης

2.2.2.1 Συνθήκες μη κάλυψης της εγγύησης (εξαιρούνται τα αξεσουάρ)

2.2.2.2 Συνθήκες μη κάλυψης της εγγύησης για αξεσουάρ

3. Άλλα περιεχόμενα

1.Πρόλογος

Ελπίζουμε ειλικρινά να είστε ικανοποιημένοι με το νέο προϊόν. Με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών στην Ελλάδα και τις πολιτικές της HONOR, Honor Device Co., Ltd. (εφεξής HONOR). διαμορφώνει την πολιτική εγγύησης προϊόντων της, σύμφωνα με την οποία θα μπορείτε να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε τα προϊόντα μας.

2. Υπηρεσίες εγγύησης

2.1. Εγγύηση Προϊόντος

2.1.1 Κινητά τηλέφωνα

2.1.2 Tablets

2.1.3 Περισσότερα Προϊόντα

2.2. Υπηρεσίες συντήρησης

2.2.1 Υπηρεσίες συντήρησης

2.2.1.1 Διάρκεια εγγύησης

(1) Διάρκεια εγγύησης:

α) Η διάρκεια εγγύησης του κυρίου προϊόντος (κινητού ή τάμπλετ) είναι 2 έτη από την ημερομηνία απόδειξης αγοράς και εφόσον η βλάβη δεν έχει επέλθει απο κακή χρήση.

β) Η διάρκεια εγγύησης των περιφερειακών (πέραν του κυρίου προϊόντος) τα οποία περιλαμβάνονται εντός της συσκευασίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα με την προϋπόθεση ότι η βλάβη αυτών δεν έχει επέλθει από κακή χρήση:

Περιφερειακό Διάρκεια Εγγύησης
Μπαταρία Αποσπόμενες μπαταρίες : 6 μήνες / Μη αποσπώμενες μπαταρίες 12 μήνες
Ακουστικά 3 μήνες
Φορτιστής 12 Μήνες
Καλώδιο σύνδεσης 12 Mήνες

γ) Η ημερομηνία έναρξης της εγγύησης του προϊόντος τίθεται σε ισχύαπό την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

δ) Η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς ή/και αντίγραφα αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά εν σχέση με την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης. Εφόσον τα έντυπα αυτά δεν υπάρχουν η ημερομηνία έναρξης της εγγύησης λογίζεται ότι ξεκινάει 90 ημέρες μετά την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος η οποία προκύπτει από το σειριακό αριθμό του προϊόντος.

2.2.1.2 Οδηγός συντήρησης

(1) Προτείνεται, η απόδειξη αγοράς να συνοδεύει το προϊόν σας κατά την αποστολή αυτής στο επισκευαστικό κέντρο.

(2) Προτείνεται, η απόδειξη αγοράς να συνοδεύει το προϊόν σας κατά την αποστολή αυτής στο επισκευαστικό κέντρο.

2.2.2 Συνθήκες μη κάλυψης της εγγύησης:

2.2.2.1 Συνθήκες μη κάλυψης της εγγύησης (εξαιρούνται τα περιφερειακά/ αξεσουάρ).

(1) Ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά ή τη φόρτωση και εκφόρτωση κατά την επιστροφή, την αντικατάσταση ή την επισκευή.

(2) Οποιαδήποτε παρέμβαση, αποσυναρμολόγηση ή επισκευή χωρίς την έγκριση της HONOR.

(3) Βλάβη στο προϊόν που προκαλείται από τυχαίους ή ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως καταστροφή από υγρό, πτώση, ακατάλληλη τάση ρεύματος, υπερβολική εξώθηση, παραμόρφωση μητρικής πλακέτας κ.λπ. Επιπρόσθετες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται αποτελούν για παράδειγμα ραγισμένη, σπασμένη ή παραμορφωμένη τροφοδοσία ρεύματος και κατεστραμμένο, σπασμένο ή γυμνό καλώδιο τροφοδοσίας.

(4) Το προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα ή καταστροφή που προκλήθηκε λόγω του ότι δεν έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί, συντηρηθεί ή διατηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της HONOR.

(5) Το μοντέλο ή ο αριθμός του προϊόντος στο εγχειρίδιο εγγύησης είναι ασυμβίβαστο με το φυσικό προϊόν ή το εγχειρίδιο εγγύησης έχει υποστεί τροποποιήσεις

(6) Η ετικέτα του προϊόντος, ο σειριακός αριθμός (SN) ή/και η ετικέτα της εγγύησης έχουν αφαιρεθεί ή έχουν καταστραφεί και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν.

(7) Η περίοδος εγγύησης έχει παρέλθει.

(8) Ελαττώματα ή βλάβες που προκαλούνται από παράγοντες ανωτέρας βίας όπως πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρες.

2.2.2.2 Παρελκόμενα / περιφερειακά/ αξεσουάρ που δεν καλύπτονται από την εγγύηση

(1) Παρελκόμενα όπως το προστατευτικό φιλμ, το προστατευτικό κάλυμμα και η προστατευτική θήκη, δεν καλύπτονται από την εγγύηση, αλλά καθορίζονται κατά την αγορά.

(2) Βλάβη προϊόντος που προκαλείται από τυχαίo ή ανθρωπογενή παράγοντα και υγρασία.

(3) Τα παρελκόμενα δεν ανήκουν στον αρχικό κατασκευαστή.

(4) Άλλη κατάσταση μη εγγύησης.

3. Λοιπές Πληροφορίες

3.1. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν μόνο για προϊόντα της HONOR τα οποία έχουν πωληθεί εντός του Ελλάδα.

3.2. Η HONOR δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε λοιπή δέσμευση/ δήλωση παρέχεται στον καταναλωτή από τρίτους, περιλαμβανομένου του πωλητή των προϊόντων.