Úplná pravidla soutěžě HONOR Talents Global Design Awards

Soutěž „HONOR Talents Global Design Awards“ (dále jen „Soutěž“) je soutěž grafických designérů z celého světa, kterou organizuje společnost HONOR Device Co., Ltd (Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, č. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, okres Futian, město Shenzhen, provincie Guangdong, Čína) (dále jen „Organizátor“). Soutěž se řídí zásadami spravedlnosti, nestrannosti a otevřenosti, jejím cílem je vybrat kvalitní designérská díla z celého světa, a tímto stanovujeme a zavádíme tyto podmínky.

Před vstupem do soutěže jste povinni potvrdit, že jste si pečlivě prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci soutěže HONOR Talents Global Design Awards (dále jen „Prohlášení o ochraně osobních údajů“) a smlouvu o účasti v soutěži HONOR Talents Global Design Awards (dále jen „Smlouva“), v plném rozsahu jste těmto dokumentům porozuměli a zavazujete se, že budete příslušná pravidla dodržovat.

I. Způsobilost k účasti

1. Podmínkou účasti v této Soutěži je dosažení věku minimálně 18 let nebo zletilosti, jak je stanovena ve vašem místě bydliště. Jste-li mladší než 18 let nebo nezletilý(á) v místě svého bydliště, musí s těmito podmínkami před vaší účastí v Soutěži vyjádřit souhlas váš rodič nebo zákonný zástupce.

2. Musíte zajistit, že vaše dílo je originální a že nebylo zveřejněno či publikováno jinde. V rámci této Soutěže se nebudou přijímat soutěžní návrhy, které byly oceněny v rámci jiných soutěží. Soutěžní návrhy přihlášené do této Soutěže a následně přihlášené do jiných soutěží se budou považovat za soutěžní návrhy přihlášené do jiných soutěží.

3. Ze Soutěže budete vyloučen(a), nastane-li kterákoliv z dále uvedených situací:
(1) díla, u kterých soutěžní porota rozhodne, že obsahují prvky plagiátorství,
(2) v průběhu hodnocení návrhů bude zjištěno, že účastník soutěže nesplnil podmínky účasti,
(3) poskytnutí padělaných materiálů nebo porušení platných zákonů a právních předpisů,
(4) porušení zákonných práv třetích osob, zejména práv k duševnímu vlastnictví a osobnostních práv,
(5) přihlášení soutěžního návrhu s dále uvedenými vlastnostmi nebo uskutečnění úkonů s dále uvedenými vlastnostmi v rámci Soutěže: obsah, který je padělaný, pomlouvačný, porušující práva, škodlivý, pornografický, urážlivý, šikanózní, obtěžující, skandální, nenávistný, pobuřující, výhružný, znevažující, obscénní, narušující soukromí jiných osob či jinak závadný obsah, zejména podporující nezákonné činnosti, přítomnost zjevného zobrazování či glorifikace násilí a jakýkoliv obsah a jednání, které je diskriminační, nezákonné, způsobuje či může způsobit poškození či újmu na osobním majetku, které může případně zapříčinit vznik občanské či trestní odpovědnosti k náhradě škody podle platných zákonů.

II. Pravidla Soutěže

1. Jste povinni zajistit, že dílo, které odevzdáte, splňuje požadavky zadání a příslušných pravidel, jinak nemusíte projít hodnocením a můžete být ze Soutěže vyloučeni.

2. Aby bylo zajištěno, že porota může zhodnotit konečnou podobu vašeho návrhu, může vás po odevzdání soutěžního návrhu Organizátor zkontaktovat a požádat vás o zdrojové soubory vašeho návrhu. Zdrojové soubory vašeho soutěžního návrhu budou použity výhradně pro účely této Soutěže a nebudou použity k žádným komerčním účelům, pokud nezískáte příslušnou cenu a autorská práva k vašemu dílu nepřejdou na Organizátora v souladu s touto Smlouvou.

III. Práva k duševnímu vlastnictví a další práva

1. Účastníci soutěže by měli v okamžiku odevzdání v rámci Soutěže disponovat nezávislým, úplným, jednoznačným a nesporným autorským právem ke svým dílům. Díla, která účastníci soutěže předloží jako soutěžní návrhy, nesmějí být schválena ke komerčnímu užití žádnou právnickou či fyzickou osobou (bezplatnému či úplatnému) a musejí být originálním dílem účastníka soutěže a nesmějí být plagiáty či odcizené od jiných osob. Účastníci soutěže by měli dále zajistit, že jejich odevzdané soutěžní návrhy neporušují žádná práva třetích osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví, práva na podobu a podobiznu, práva v oblasti pověsti, práva na zachování důvěrnosti, apod. V případě jakýchkoliv souvisejících sporů způsobených porušením výše uvedených záruk ponesou veškerou právní odpovědnost sami účastníci a tyto spory nijak nesouvisejí s organizátory soutěže a události. Účastníci soutěže vrátí veškeré finanční výhry a požitky, které obdrželi od Organizátora a jeho spřízněných subjektů, a nahradí Organizátorovi a jeho spřízněným subjektům veškeré ztráty.

2. Organizátor má zákonné právo použít všechny soutěžní návrhy odevzdané v rámci Soutěže. Přihlášením se do Soutěže účastník souhlasí a opravňuje Organizátora a jeho spřízněné subjekty k tomu, aby soutěžní návrhy, výrobky a značky používal zejména v rámci internetových a tištěných médií, v tištěných materiálech, na fotografických výstavách, v maloobchodních provozovnách, na putovních výstavách, v rámci venkovních médií a při dalších formách marketingové činnosti od okamžiku odevzdání trvale a bez nároku na kompenzaci. K použití soutěžních návrhů v rámci marketingových činností se nevyžaduje žádné další oznámení ani souhlas účastníků soutěže. Organizátor a jeho spřízněné subjekty mají právo udělit právo k použití odevzdaných návrhů svým partnerům pro výše uvedené účely.

3. Autorská práva k soutěžním návrhům, které se v jednotlivých kategoriích umístí na 1., 2. a 3. místě, které obdrží ocenění pro nejlepší mladý talent (the Best New Talent Award), cenu poroty (the Judges' Choice Award) a cenu za nejlepší interaktivní návrh (Best Interactivity Participation Award) náleží Organizátorovi, přičemž Organizátor a jeho spřízněné subjekty mají v souvislosti s vítěznými soutěžními návrhy tato práva:
1) vyvinout nebo povolit třetím osobám, aby vyvinuly, odvozená díla nebo produkty, např. druhotný vývoj díla k použití na cifernících, v rámci motivů, na tapetách, a provádět přiměřené a nezbytné úpravy díla k použití na periferních produktech, např. na obalech na telefony, krycích fóliích na telefony, taškách na notebooky, textilních taškách, páscích náramkových hodinek, drobných dárcích, dalších výrobcích značky HONOR apod.
2) použít nebo povolit třetím osobám, aby použily, dílo nebo díla z něj odvozená, zejména k vývoji, reprodukování, distribuci, prodeji nebo použití díla ve výrobku či službě pro jakékoliv komerční použití jakýmkoliv způsobem po celém světě. Zároveň mohou být výše uvedená díla použita v rámci marketingových/distribučních reklamních projektů (v rámci všech druhů médií a všech kanálů, zejména na Internetu, mobilním Internetu, na oficiálních internetových stránkách, v mobilních aplikacích, na Twitteru, Facebooku, Instagramu, TikToku, na plakátech, EDM a v rámci dalších dynamických a tištěných kanálů, v tiskovinách, na výstavách, v maloobchodních provozovnách, putovních výstavách, venkovních médiích a v další eventové reklamě).

4. Souhlasíte s tím, že soutěžní návrh, který postoupí do finále nebo který se stane vítězným návrhem této soutěže, může být zobrazen na partnerských kanálech naší společnosti, např. v rámci oficiálního kanálu společnosti HONOR, „Theme“, „HONOR Club“, „HONOR Overseas Community“ i v rámci dalších příslušných reklamních kanálů partnerů společnosti.

5. Obsahuje-li soutěžní návrh jiná díla, měli by účastníci soutěže k těmto dílům buď vlastnit autorská práva, nebo by si měli obstarat předchozí souhlas s jejich použitím od držitelů autorských práv.

6. Obsahuje-li soutěžní návrh podobizny osob, nese účastník soutěže odpovědnost za to, že si obstará předchozí povolení fotografované osoby, aby zajistil, že nedojde k žádnému porušení práv třetích osob na podobu či podobiznu.

IV. Odpovědnosti a povinnosti

1. Jakmile dojde k odevzdání soutěžního návrhu v soutěžní lhůtě, má se za to, že účastník soutěže vyslovil svůj souhlas s příslušnými soutěžními pravidly a tato pravidla splnil. Účastník soutěže je odpovědný za vyřešení sporů v důsledku porušení této Smlouvy ze strany účastníka soutěže, a účastník soutěže je povinen nahradit Organizátorovi a jeho spřízněným subjektům jakoukoliv škodu, která jim vznikne.

2. V průběhu doby trvání soutěže není účastník soutěže oprávněn převést soutěžní návrh na jakoukoliv třetí osobu a není oprávněn použít soutěžní návrh při účasti na jiných událostech podobné povahy, jinak má Organizátor právo vyloučit účastníka soutěže ze Soutěže a odejmout mu právo na udělení ceny v Soutěži.

3. Pokud nesouhlasíte s obsahem článku III této Smlouvy pod názvem „Práva k duševnímu vlastnictví a jiná práva“, má se za to, že jste se dobrovolně vzdal(a) práva na účast v Soutěži. Pokud zrušíte převod autorského práva nebo povolení k šíření díla, jak je uvedeno v článku III této Smlouvy pod názvem „Práva k duševnímu vlastnictví a jiná práva“, má se za to, že jste dobrovolně ze soutěže vystoupil(a) a dobrovolně jste se vzdal(a) nároku na příslušné odměny a finanční ocenění. Organizátor má právo požadovat vrácení příslušných finančních ocenění, pokud byla již udělena, a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že protože je obtížné z příslušných onlinových i offlinových kanálů po zveřejnění odstranit propagační materiály obsahující vaše soutěžní návrhy a osobní údaje, Organizátor není povinen odstranit či stáhnout materiály a bude oprávněn je i nadále používat. Marketingové materiály a odvozené produkty, které byly předány k výrobě, prodeji a dány do oběhu mohou být i nadále používány, umísťovány a prodávány, až do jejich přirozeného zániku.

4. U všech soutěžních návrhů by měly být uloženy zdrojové soubory (např. ve formátu PSD nebo AI) průběžného a finálního návrhu. Tyto zdrojové soubory je zapotřebí odevzdat u všech vítězných děl.

5. Účastníci, jejichž soutěžní návrhy zvítězily, jsou povinni poskytnout Organizátorovi součinnost a spolupráci při použití vítězných návrhů ke komerčním účelům, např. pro vývoj, výrobu a prodej, a to zejména ve formě písemného povolení, potvrzení o registraci autorského práva nebo jiného dokladu prokazujícího vlastnické právo k vítězným soutěžním návrhům.

6. Souhlasíte a potvrzujete, že osobní údaje, které poskytnete, jsou pravdivé a platné, včetně vašeho jména, kontaktního telefonního čísla, emailové adresy a korespondenční adresy, aby vás mohl Organizátor kontaktovat a vydat vám ceny. Organizátor bude shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů této Soutěže v rozsahu povoleném výše uvedenými účely a platnými zákony. Zajistěte úplnost a pravdivost osobních údajů, které poskytnete. Po vyhlášení vítězů bude Organizátor vítěze kontaktovat a ověří jejich údaje poskytnuté při přihlášení. Nebude-li možné vydat cenu proto, že osobní údaje vítěze jsou neúplné či nepřesné, má se za to, že došlo automaticky k zániku jejich práva na vítězství, a Organizátor v tomto ohledu ceny nevydá opětovně.

V. Porušení Smlouvy a odškodnění

1. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jste povinni společnost HONOR anebo její spřízněné subjekty ochránit a odškodnit za jakékoliv nároky, soudní řízení nebo obvinění, která vyplynou z:
(1) porušení této Smlouvy z vaší strany,
(2) jakéhokoliv sporu mezi vámi a jiným účastníkem soutěže,
(3) porušení jakékoliv platného zákona nebo právního předpisu z vaší strany, nebo s výše uvedeným budou souviset.
Patří sem veškerá odpovědnost k náhradě škody, náhrada škody, náklady, výdaje na soudní řízení a právní zastoupení vyplývající z výše uvedených nároků, soudních žalob nebo obvinění (včetně nároků v důsledku nedbalosti). Souhlasíte s tím, že na základě přiměřené žádosti společnosti HONOR poskytnete neprodleně a v plném rozsahu součinnost a spolupráci při obhajobě proti jakémukoliv tomuto nároku nebo žádosti, a zavazujete se tak učinit. Společnost HONOR má právo obhajovat se nezávisle sama na své vlastní náklady a má plnou pravomoc řešit záležitosti týkající se vašeho odškodnění.

2. V maximálním rozsahu povoleném platným zákony je vaše účast v Soutěži na vaše vlastní riziko. Maximální a úplná odpovědnost společnosti HONOR vůči vám a vaše maximální právo domáhat se opravných prostředků a právo na veškeré odškodnění, náhradu škody, nároky, řízení, povinnosti, ztráty, náhradu škody, náklady anebo škody na majetku vyplývající z vaší účasti v Soutěži podle této Smlouvy vychází ze skutečné škody, která vám vznikne, bez ohledu na to, zda k ní dojde na základě smlouvy, přestupku (včetně nedbalosti) nebo vyplyne z jiného titulu, vaše odškodnění nepřesáhne výnosy, které obdrží společnost HONOR podle této Smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte výslovně s tím, že společnost HONOR nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či škodu na interních materiálech, ušlý zisk, ušlé obchodní příležitosti nebo ztrátu pověsti, přerušení podnikatelské činnosti anebo za nepřímé, vedlejší, zvláštní, následné škody nebo škody plnící represivní funkci (punitive damages) (a to ani v případě, že společnost HONOR byla informována o možnosti vzniku této škody).

VI. Finanční složka ocenění

1. Všechny ceny vyhlášené Organizátorem Soutěže jsou ceny před zdaněním a konkrétní výše ceny je ve výši zveřejněné na oficiálních internetových stránkách soutěže „HONOR Talents Global Design Awards“.

2. Vítězové z kontinentální Číny/Hongkongu/Macau/Tchaj-wanu obdrží cenu v CNY a vítězové z jiných zemí obdrží odměnu v USD na základě směnného kurzu USD vypořádaného v reálném čase v den úhrady ceny v hotovosti. Organizátor uhradí daň z příjmu za ceny v hotovosti účastníků soutěže z kontinentální Číny jejich jménem, soutěžící z ostatních zemí či regionů jsou povinni vyřešit si svoje vlastní daně za ceny v hotovosti sami podle zákonů a právních předpisů platných v jejich konkrétní zemi či regionu. Potvrzení o vítězství (v elektronické podobě) vám budou zaslána emailem.

VII. Právní oznámení

1. Berete na vědomí, že nápady anebo koncepty použité v soutěžních návrzích ostatních účastníků soutěže mohou být podobné nápadům nebo konceptům použitým ve vašem vlastním soutěžním návrhu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za tuto tvůrčí anebo konceptuální podobnost není možné uplatnit nárok vůči Organizátorovi.
2. Internetové stránky používáte a prohlížíte na své vlastní riziko. Společnost HONOR ani jakákoliv osoba, která se účastní tvorby, výroby nebo dodání internetových stránek, organizátoři titulu, organizátoři soutěže a spřízněné subjekty a partneři společnosti HONOR neponesou odpovědnost za přímé, vedlejší, následné, nepřímé škody nebo škody s represivní funkcí (punitive damages) vyplývající z přístupu, používání, prohlížení nebo stahování informací, údajů, textu, fotografií, obrazového či zvukového materiálu z internetových stránek, a zejména za škody na počítačovém vybavení nebo napadení virem nebo za jiné škody na majetku. Kromě výše uvedeného se veškerý obsah na internetových stránkách poskytuje ve stavu, jak stojí a leží, bez jakýchkoliv záruk jakéhokoliv druhu, výslovně či implicitně sjednaných, zejména implicitně sjednaných záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu použití nebo neporušování právních předpisů.

VIII. Platné právo a soudní příslušnost

1. Jakékoliv spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny na základě přátelského jednání. V případě, že nelze jednáním spor vyřešit ve lhůtě 30 dní, oba účastníci mají právo zahájit soudní spor před Lidovým soudem se soudní příslušností v okrese Futian, Shenzhen, kde byla tato Smlouva podepsána.

2. Jakékoliv spory vyplývající z této Smlouvy nebo se této Smlouvy týkající se budou řídit právním řádem Čínské lidové republiky bez ohledu na jakékoliv kolizní normy.

IX. Další podmínky

1. V rámci této Soutěže se neúčtují žádné poplatky a nevracejí se soutěžní návrhy a přijaty budou výhradně soutěžní návrhy zaslané elektronicky. Pokud není dílo odevzdáno úspěšně nebo není schváleno v důsledku zavinění na straně účastníka soutěže, veškeré ztráty a následky ponesou účastníci soutěže sami.

2. Obecně se má za to, že Organizátor zařídí výplatu odměny ve lhůtě 120 pracovních dní ode dne ukončení soutěže, a konkrétního plátce určí Organizátor. Účastníci soutěže jsou povinni ve lhůtě stanovené Organizátorem poskytnout platné bankovní spojení a další informace. Účastníci soutěže, jejichž bydliště se nachází v rámci kontinentální Číny/Hongkongu/Macau/Tchaj-wanu by měli poskytnout bankovní účty typu I. Neposkytne-li účastník soutěže platné bankovní spojení ve výše stanovené lhůtě, má se za to, že se účastník soutěže vzdal finančního ocenění, a to aniž by to mělo vliv na práva Organizátora a jeho spřízněných subjektů použít soutěžní návrh daného účastníka soutěže v souladu s touto Smlouvou.

3. Pokud potřebuje Organizátor přerušit či ukončit tuto Soutěž z nepředvídaných technických, bezpečnostních či obchodních důvodů, vyvineme maximální úsilí, abychom vás informovali v předstihu, a to zejména v podobě oznámení nebo prostřednictvím emailu. Sledujte tedy laskavě tato oznámení.

4. Pokud Organizátor provede jakékoliv změny této Smlouvy (včetně podstatných změn apod.) a uvedené změny podstatným způsobem ovlivní vaše práva a povinnosti, Organizátor vás bude informovat prostřednictvím vhodných kanálů. Doporučujeme vám, abyste se pravidelně s touto Smlouvou seznamovali, zajistíte tak, že budete o jakýchkoliv těchto úpravách provedených společností HONOR vědět. Pokud budete pokračovat v účasti v soutěži „HONOR Talents Global Design Awards“ i po zveřejnění příslušných úprav, má se za to, že jste s příslušnými úpravami a aktualizacemi provedenými Organizátorem vyjádřili svůj souhlas a přijali je a že jste ochotni být jimi vázáni.

5. Nemá se za to, že by jakékoliv ustanovení této Smlouvy zakládalo mezi vámi a společností HONOR vztah jako mezi společníky či příkazcem a příkazníkem. Smluvní strany nemají právo přijímat jakoukoliv odpovědnost, povinnosti nebo náklady, ani vstupovat do smluvních nebo jiných vztahů jménem druhé smluvní strany či v jejím zastoupení.

6. Společnost HONOR nenese odpovědnost za nesplnění jakýchkoliv povinností společnosti HONOR podle této smlouvy či prodlení s jejich splněním, pokud je způsobeno či pokud vyplyne z událostí, které jsou mimo rozumnou sféru vlivu společnosti HONOR. Společnost HONOR má právo postoupit, subdodavatelsky zadat nebo obnovit práva a povinnosti společnosti HONOR podle této Smlouvy.

7. V případě, že příslušný soud nebo jiný příslušný úřad prohlásí jakékoliv ustanovení této Smlouvy za neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, má se za to, že uvedená ustanovení byla z této Smlouvy odstraněna, ale jakákoliv další ustanovení zůstanou v platnosti.

8. Máte-li v souvislosti s touto Soutěží jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na Organizátora a vyžádat si další informace.