Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci soutěže HONOR Talents Global Design Awards

Zveřejněno dne: 30. května 2022

Soutěž HONOR Talents Global Design Awards je celosvětová soutěž, kterou pořádá společnost HONOR Device Co., Ltd (Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, okres Futian, město Shenzhen, provincie Guangdong, Čína) (dále jen společnost „HONOR“ a „my“, „nás“ nebo „náš“), která bude vaším smluvním partnerem a správcem údajů. Společnost HONOR bere vaše osobní údaje a jejich ochranu velice vážně a přijme vhodná opatření k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky a přísnými bezpečnostními standardy na úrovni odvětví.

V tomto prohlášení se popisují tyto záležitosti:

1. Jaké údaje o vás shromažďujeme?
2. Jak vaše údaje používáme?
3. Jak vaše údaje uchováváme?
4. Jak vaše údaje předáváme jiným subjektům?
5. Jaká máte práva a možnosti?
6. Jak nás můžete kontaktovat?

1. Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

• údaje v rámci HONOR ID: např. identifikátor v rámci HONOR ID, přezdívka, profilový obrázek, stát schválený HONOR ID při přihlášení do HONOR ID.

• informace o soutěži, např. i) profilové informace (včetně pohlaví, věku, země a představení) a kontaktní informace (včetně telefonního čísla a emailové adresy), které shromažďujeme v případě, že se účastníte soutěže, ii) vaše soutěžní návrhy odevzdané v rámci soutěže (obrázky a videa) a jejich metadata, např. název návrhu, kategorie, stopa, motiv návrhu, aktuální škola (jedná-li se o školní soutěžní návrh), popis návrhu, které se shromažďují při odevzdání soutěžního návrhu, a iii) identifikátor soutěže, pokud zvítězíte v soutěži, vaše kontaktní údaje (např. jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa), bankovní spojení a naskenovaná kopie vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu mohou být vyžádány v případě srážkové daně z příjmů fyzických osob. Uvedené údaje mohou být shromažďovány, pokud vyhrajete cenu/odměnu a použijí se za účelem zaslání ceny/odměny. Dále shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, a obsah, který nám zašlete, např. dotazy nebo informace, které poskytnete pro zákaznickou podporu.

• informace o používání služeb, např. nahrané soutěžní návrhy a záznamy (včetně vašich soutěžních návrhů (obrázky a videa) a jejich metadat), kliknutí, časová razítka různých uživatelských aktivit, záznamy o podpisu uživatelských smluv, a komunikace se zákazníkem (emailová).

2. Jak vaše údaje používáme?

Abychom vám mohli soutěž HONOR Talents Global Design Awards poskytnout, jsme povinni shromažďovat a zpracovávat vaše údaje pro účely vztahů se zákazníky a administrativní záležitosti, abychom mohli zorganizovat soutěž, pro podporu a komunikaci (např. abychom vám mohli umožnit účastnit se soutěže, k zasílání důležitých informací o soutěži, a ke kontaktování vás v případě, že vyhrajete cenu), za účelem doručení cen vítězům, vyřizování reklamací zákazníků, údržby, softwarové a systémové aktualizace, identifikaci i pro účely diagnostiky a oprav.

Potřebujete HONOR ID a je zapotřebí, abyste nám povolili přístup k informacím HONOR ID, abyste se mohli přihlásit na stránky soutěže nebo abyste se mohli soutěže účastnit. Jste povinni zaručit úplnost a pravdivost vámi poskytnutých osobních údajů. Budeme vás kontaktovat, abychom ověřili vaše registrační údaje, pokud bude váš soutěžní návrh vybrán do užšího výběru nebo po vyhlášení vítězů. Pokud vám nebude možné zaslat odměnu kvůli neúplným či nepravdivým osobním údajům, má se za to, že jste se práva na odměnu vzdal(a), a nebude vám zaslána žádná cena.

Kromě toho používáme vaše osobní údaje pro dále uvedené účely na základě oprávněného zájmu:

• analytické a vývojové účely, včetně analýzy vašeho pohlaví, věku a místa, pokud jste tyto údaje poskytli, abychom mohli optimalizovat pořádání této soutěže. Proti tomuto zpracování údajů můžete podat námitku, jak je uvedeno v článku 5.5 dále.

• účely zabezpečení údajů, včetně odhalování a předcházení různým druhům zneužití služeb a podvodného jednání, abychom vám mohli poskytovat bezpečné a spolehlivé služby.

3. Jak uchováváme vaše údaje?

To, kde budou vaše údaje uchovávané, určíme na základě místa, které si zvolíte při přihlášení do svého účtu Honor.

Například pro účastníky z Číny budou údaje o účtu a informace o soutěžním návrhu při přihlášení do soutěže uloženy na serverech v Číně.

Pro účastníky z Asie, Blízkého východu, Afriky a Latinské Ameriky budou údaje o účtu a informace o soutěžním návrhu při přihlášení do soutěže uloženy na serverech v Malajsii.

Pro účastníky z EU/EHP budou údaje o účtu a informace o soutěžním návrhu při přihlášení do soutěže uloženy na serverech ve Francii.

Pro účastníky z Ruska budou údaje o účtu a informace o soutěžním návrhu při přihlášení do soutěže uloženy na serverech v Rusku.

Konkrétní doba, po kterou budou vaše osobní údaje v souvislosti se soutěží HONOR Talents Global Design Awards uložena, je uvedena dále:

• osobní údaje zpracovávané za účelem řízení vztahů se zákazníky, např. pro reklamace, žádosti subjektů údajů a správu smluv, po dobu maximálně (6) let.

• záznamy a informace o cenách zpracovávané za účelem splnění našich zákonných, daňových, auditových a účetních povinností a údaje o vítězích soutěže HONOR Talents Global Design Awards, např. údaje o bankovním spojení, adresa, telefonní číslo, po dobu sedmi [7] let.

• informace o soutěži (např. profilové údaje a údaje o odevzdaných soutěžních návrzích) po dobu 12 měsíců od konce soutěže HONOR Talents Global Design Awards nebo dokud nevymažete soutěžní návrhy sami. Soutěžní návrhy, které budou oceněny, budou uchovávány po dobu 12 měsíců, pokud se podle zákonů a právních předpisů nevyžaduje jinak.

• kontaktní údaje oceněných (včetně jména, adresy, telefonního čísla a emailové adresy) po dobu 12 měsíců od konce soutěže HONOR Talents Global Design Awards.

Jakmile doba uchovávání skončí, vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, nevyžadují-li zákony či právní předpisy jinak.

4.Předáváme vaše údaje jiným subjektům?

Vaše osobní údaje předáváme jiným subjektům pouze dále uvedenými způsoby:

Abychom zajistili dobrou uživatelskou zkušenost, vkládáme na internetové stránky HONOR Talents Global Design Awards obsah třetích osob a odkazy na internetové stránky třetích osob. Jakmile se na obsah nebo na odkaz na internetové stránky podíváte, pouze vás přesměrujeme na obsah třetí osoby nebo odkazy na internetové stránky a nebudeme třetím osobám poskytovat žádné údaje. Zároveň vám ale sdělujeme, že nad těmito třetími osobami nemáme žádnou kontrolu. Pokud poskytnete své osobní údaje na internetových stránkách třetích osob, prostudujte si nařízení o ochraně osobních údajů této třetí osoby a řiďte se jím.

Společnost HONOR zveřejní na základě vašeho souhlasu váš soutěžní návrh po celém světě (pokud jste finalistou či vítězem) na oficiálních internetových stránkách soutěže a je rovněž oprávněna zobrazit název, fotografii a video uvedeného soutěžního návrhu i vaši přezdívku prostřednictvím partnerských kanálů např. kanálu komunita HONOR (HONOR Community).

Ke splnění účelů vaší účasti v soutěži HONOR Talents Global Design Awards a pro účely hodnocení a výběru soutěžních návrhů odevzdáme vaše nahrané soutěžní návrhy (např. vámi odevzdané obrazové materiály, videa a jejich názvy, popisy, tagy a kategorie) spřízněným subjektům a dceřiným společnostem společnosti HONOR nebo jiným určeným důvěryhodným podnikatelským subjektům či osobám, které působí na základě smlouvy a jednají v našem zastoupení.

Abychom mohli odesílat oficiální informace a shromažďovat osobní údaje jednotně, bude emailová adresa vítězů zaslána do Číny. Stanete-li se vítězem, můžeme při zasílání ceny/odměny předat vaše kontaktní údaje (např. jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu a bankovní spojení) a naskenovanou kopii vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu mimo vaši zemi (např. do Číny).

K vyplacení a doručení cen vítězům využíváme služeb poskytovatele služeb MANPOWER SERVICES (HONG KONG) LIMITED(Rooms 2303-04, 9 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong, Čína. Tato společnost bude mít přístup k vašim osobním údajům (jménu, telefonnímu číslu, zasílací adrese, bankovnímu spojení, a případně k naskenované kopii vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu) pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich smluvních povinností vůči nám při poskytování platebních služeb v souvislosti s Činností. Naše poskytovatelé služeb pečlivě vybíráme a opravňujeme, jsou pro ně závazné naše pokyny, a nebudou vaše osobní údaje zpracovávat pro žádné jiné účely.

Kromě toho předáváme vaše údaje:

• v případě, že jsme povinni tak učinit v rámci právního řízení nebo na žádost příslušného úřadu podle platných zákonů nebo v souvislosti s právním řízením nebo procesem.

• v případě, že jsme povinni tak učinit v rámci fúze, akvizice, prodeje majetku (např. smlouvy o poskytování služeb) nebo při převodu služeb na subjekt v rámci skupiny společností HONOR nebo na jinou společnost.

Při předávání či sdělování vašich údajů mimo EU/EHP, kde tamní vnitrostátní právo nezajišťuje stejnou úroveň bezpečnosti, budeme dodržovat platné zákonné požadavky pro zajištění vhodných záruk pro takové předávání osobních údajů začleněním standardních doložek o ochraně osobních údajů Evropské komise.Pokud byste rádi obdrželi kopii aktuálních podepsaných vzorových standardních doložek o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás.

5 Jaká máte práva a možnosti?

Jako subjekt údajů máte v souvislosti s vašimi osobními údaji dále uvedená práva a možnosti.

5.1 Právo na přístup ke svým údajům

Do svých údajů ohledně soutěže HONOR Talents Global Design Awards, které jsme od vás shromáždili, máte možnost nahlížet dále uvedenými způsoby:

(1) informace o svém účtu, např. informace o HONOR ID (přezdívka, profilový obrázek nebo video, a země) a další informace o účtu účastníka v soutěži (např. pohlaví, věk, a kontaktní informace, např. telefonní číslo anebo emailovou adresu), si můžete prohlédnout v Osobním centru.

(2) Svoje odevzdané soutěžní návrhy si můžete prohlédnout i v části Moje galerie (obrázky a videa a jejich metadata)

Chcete-li podat další žádost o přístup ke svým údajům, obraťte se na nás. Spojíme se s vámi a ověříme vaši totožnost, abychom mohli vaši žádost vyřídit.

5.2 Právo na opravu svých údajů

V části internetových stránek Osobní centrum nebo Moje galerie můžete ke svým údajům získat přístup a upravit je, aby byla aktuální a přesná. Ve dvou následujících případech bude vaše možnost upravovat údaje omezena, aby byl zajištěn spravedlivý průběh soutěže:

(1) Nejste oprávněni upravovat oceněné soutěžní návrhy nebo návrhy vybrané do užšího výběru.

(2) Nejste oprávněni upravovat soutěžní návrhy po uplynutí lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů (tj. v okamžiku, kdy soutěž přejde do fáze výběru a hodnocení).

Chcete-li podat další žádosti o úpravy, obraťte se na nás. Ve své žádosti byste měli uvést rozsah, v němž chcete svoje údaje opravit. Spojíme se s vámi a ověříme vaši totožnost, abychom mohli vaši žádost vyřídit.

5.3 Právo na přenos svých údajů

Údaje o soutěžních návrzích v rámci soutěže (obrázky/video), které jste nám poskytli, můžete přenést v části Moje galerie na internetových stránkách.

Chcete-li podat další žádosti ohledně přenositelnosti údajů, včetně zpracování údajů v návštěvním režimu, obraťte se na nás. Spojíme se s vámi a ověříme vaši totožnost, abychom mohli vaši žádost vyřídit.

5.4 Právo na výmaz svých údajů

Svoje údaje můžete vymazat v části Můj profil a Moje galerie na internetových stránkách. Ve dvou následujících případech bude vaše možnost vymazat údaje omezena, aby byl zajištěn spravedlivý průběh soutěže.

Kdykoliv jste oprávněni:

• svoje osobní údaje z informací z účtu v rámci soutěže, např. informace z účtu v rámci soutěže (pohlaví, věk, stát, úvod a kontaktní údaje, např. telefonní číslo anebo emailovou adresu) můžete vymazat v části Můj profil na internetových stránkách.

• svoje soutěžní návrhy můžete vymazat v části Moje galerie na internetových stránkách. Aby byl zajištěn spravedlivý průběh soutěže, na údaje, které jste oprávněni vymazat, se vztahují dále uvedená omezení:

(1) Nejste oprávněni vymazat oceněné soutěžní návrhy nebo návrhy vybrané do užšího výběru.

(2) Nejste oprávněni vymazat soutěžní návrhy po uplynutí lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů, protože v daném okamžiku soutěž stále probíhá.

• svoje osobní údaje v rámci soutěže HONOR MAGIC MOMENTS můžete vymazat tak, že přejdete do části Můj profil > Vymazat účet. Nejprve budete požádáni, abyste vymazali svoje předchozí soutěžní návrhy.

• vznést námitky proti zpracování svých údajů, jak je uvedeno v článku 5.5. V tomto případě vymažeme údaje, které spadají do rozsahu vašich platných námitek, pokud již nemáme právní základ, abychom i nadále uvedené údaje zpracovávali.
Obraťte se na nás, pokud se domníváte, že zpracovávání vašich osobních údajů je nezákonné a vaše osobní údaje by měly být vymazány.

Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme bez zbytečného prodlení, bude-li to nezbytné, na základě vašich výše uvedených kroků a v souladu se lhůtami pro uchovávání údajů podrobně popsanými v článku 3.

5.5 Právo vznést námitku proti zpracování

Chcete-li vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely analýzy, vývoje nebo marketingu, obraťte se na nás.

Ve své žádosti uveďte rozsah vaší žádosti a poskytněte nám svoji emailovou adresu nebo telefonní číslo, které jste použili při přihlašování do svého HONOR ID.

Spojíme se s vámi a ověříme vaši totožnost, abychom mohli vaši žádost vyřídit.

5.6 Omezení zpracování

Chcete-li omezit zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás. Máte právo omezit zpracování vašich údajů v těchto případech:

• zpracovávání vašich údajů je nezákonné, ale vy je nechcete vymazat.

• máte právní nárok, který potřebujete identifikovat, uplatnit či ho obhájit a požádali jste nás o to, abychom vaše údaje uchovali, i když bychom je jinak neuchovávali.

• u vaší žádosti o vznesení námitky probíhá ověřování z naší strany.

Ve své žádosti uveďte rozsah a důvod vaší žádosti a poskytněte nám svoji emailovou adresu nebo telefonní číslo, které jste použili při přihlašování do svého HONOR ID.

Spojíme se s vámi a ověříme vaši totožnost, abychom mohli vaši žádost vyřídit.

6. Jak nás můžete kontaktovat?

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky nebo návrhy o osobních údajích, obraťte se na nás, a naše oddělení pro ochranu osobních údajů (nebo specialista pro ochranu osobních údajů) vám odpoví a spojí se s vámi, jakmile to bude možné.

Jste-li uživatel, který se nachází v EU/EHP, kontaktní údaje našeho zástupce jsou: europelegal@hihonor.com, můžete rovněž kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Adresa:
Honor DPO Office
Honor Technologies Germany GmbH
Toulouser Allee 27
40211 Düsseldorf
Německo

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, zejména pokud zpracovávání osobních údajů poškozuje vaše zákonná práva a oprávněné zájmy, máte právo zahájit soudní řízení před lidovým soudem, podat stížnost u samoregulačního sdružení v rámci odvětví nebo u příslušných vládních vedoucích agentur nebo použít jiné externí kanály. Pokud neznáte příslušné kanály pro podávání stížností, můžete nás rovněž požádat o informace o příslušných kanálech pro podávání stížností, které máte případně k dispozici.

Společnost Honor bude vždycky při shromažďování a používání vašich údajů jednat v souladu s Předpisem o ochraně osobních údajů. Předpis o ochraně osobních údajů je k dispozici zde: Předpis o ochraně osobních údajů